PDA

Pogledaj cijelu verziju : Po×hapךe×ni ši×rom Sr×bi×jeDIREKTAN
26-10-2005, 22:59
Po×hapךe×ni ši×rom Sr×bi×je
Ekipa Novosti 26.10.2005, 19:26:17

De×ve×to×ri×ca bivךih i sa×daךnjih srp×skih po×li×ca×ja×ca uhapךe×ni su i pri×ve×de×ni sud×skim is×traמnim vla×sti×ma u Be×o×gra×du zbog sum×nje da su to×kom NA×TO agre×si×je u Su×voj Re×ci na Ko×sme×tu ubi×li 48 al×ban×skih ci×vi×la.
To je u Sa×ra×je×vu no×vi×na×ri×ma obe×lo×da×nio Bru×no Ve×ka×rić, port×pa×rol Tuמi×laךtva za rat×ne zlo×či×ne Okruמnog su×da u Be×o×gra×du. Nji×ho×va ime×na, ina×če, ni×su još po×zna×ta jav×no×sti, i po sve×mu su×de×ći osta×će taj×na dok tra×je is×tra×ga.
Hapךe×njem ove de×ve×to×ri×ce - od ko×jih su še×sto×ri×ca još ak×tiv×ni po×li×caj×ci a me×đu pre×o×sta×li×ma ima pen×zi×o×ne×ra otvo×ren je slu×čaj ma×sov×ne grob×ni×ce u Ba×taj×ni×ci u ko×ju su bi×li pre×ba×če×ni leךe×vi iz Su×ve Re×ke, ot×krio je Ve×ka×rić.
Hapךe×nje je ka×ko sa×zna×je×mo, oba×vlje×no u utorak, a naj×ve×ći broj uhapךe×nih su iz Be×o×gra×da. Do ak×ci×je po×li×ci×je doךlo je na×kon što je 3. ok×to×bra Tuמi×laךtvo za rat×ne zlo×či×ne pod×ne×lo zah×tev za spro×vo×đe×nje is×tra×ge pro×tiv te de×ve×to×ri×ce. Is×traמni su×di×ja Ve×ća za rat×ne zlo×či×ne Okruמnog su×da u Be×o×gra×du ju×če je od njih uzi×mao pr×ve iz×ja×ve.

DIREKTAN
26-10-2005, 23:00
Pre×ma Zah×te×vu za spro×vo×đe×nje is×tra×ge, ova de×ve×to×ri×ca su kao po×li×caj×ci, mar×ta 1999. go×di×ne, u Su×voj Re×ci ubi×li 48 Al×ba×na×ca, od ko×jih su 14 bi×li mla×đi od 15 go×di×na. Me×đu žr×tva×ma su če×ti×ri be×be, jed×na trud×ni×ca i sto×go×diךnja sta×ri×ca.
Tuמi×lac za rat×ne zlo×či×ne za×traמio je da svih de×vet uhapךe×ni×ka bu×du za×drמa×ni u pri×tvo×ru, o če×mu od×lu×ku do×no×si is×traמni su×di×ja.
Ma×sov×na grob×ni×ca u Ba×taj×ni×ci, be×o×grad×skom pri×grad×skom na×se×lju, ot×kri×ve×na je 2001. go×di×ne (ne×du×go po×sle pe×to×ok×to×bar×skog ruךe×nja vla×sti Slo×bo×da×na Mi×loךe×vi×ća). Ta×da je MUP Sr×bi×je sa×opךtio i da su al×ban×ski leךe×vi sa Ko×sme×ta pre×voמe×ni do Ba×taj×ni×ce u hlad×nja×ča×ma.

Direktan
26-10-2005, 23:00
U tri ma×sov×ne grob×ni×ce van Ko×sme×ta pro×na×đe×no je 1.100 leךe×va ko×smet×skih Al×ba×na×ca. Od to×ga, 980 u Ba×taj×ni×ci. Vrh srp×ske po×li×ci×je ma×ja 2001. go×di×ne izaךao je u jav×nost tvr×de×ći da je pre×noךe×nje te×la ubi×je×nih Al×ba×na×ca i sa×hra×nji×va×nje na taj×nim lo×ka×ci×ja×ma do×go×vo×re×no u ka×bi×ne×tu Mi×loךe×vi×ća 1999. go×di×ne, što je Mi×loךe×vić is×pi×tu×ju×ći sve×do×ke u Ha×gu, u viךe na×vra×ta po×kuךao da de×man×tu×je, od×no×sno da uve×ri sud×sko ve×će da o to×me ni×je znao niךta.
Pre×ma pro×pi×si×ma, na×kon sa×sluךa×nja osum×nji×če×nih po×li×ca×ja×ca is×traמni su×di×ja do×no×si reךe×nje o spro×vo×đe×nju is×tra×ge, u ko×joj pri×ku×plja i dru×ge do×ka×ze, na×kon če×ga pred×met ide u tuמi×laךtvo ko×je od×lu×ču×je o po×di×za×nju op×tuמni×ce.

Citaj
26-10-2005, 23:13
Trpimire, ××××× ti materina.

nije to neka
27-10-2005, 08:57
veca novost... ali je zanimljivo da objelodanjena...

To je skoro cudo da je to uspjelo, a uspjelo je tako da je jedan (SAVJESTAN!) Srbin, vidio sta vozi u hladnjaci...odnosno posumnjao je sta se iz nje vadi kad ju je morao ostaviti ne neko vrijme (u nekoliko navrata) na odredjenom mjestu...ukazala mu se je prilika da vidi...bio je sokiran... drugi put je odlucio uzeti fotoaparat - sve snimiti i sa materijalom pobjeci - zaboravio u koju EU zemlju... materijal je stigao u Hag, a on dobio azil...

sad se Srbi ne mogu izvuci...