PDA

Pogledaj cijelu verziju : POSTO SU U HRVATSKOJ OBEZBEDILI SVA PRAVA ZA DRUGE .....Surjak
26-10-2005, 08:42
.....

Hrvati se zˇale na diskriminaciju!

Predsednisˇtvo Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine izdalo je preksinoc´ „Deklaraciju o polozˇaju hrvatskog naroda u Vojvodini“ u kojoj se navodi da Srbija ne pruzˇa zasˇtitu nacionalnim manjinama te da su Hrvati „u neravnopravnom polozˇaju u odnosu na vec´inski narod i druge manjine“.


Kao glavne probleme u bitisanju Hrvata u Vojvodini Predsednisˇtvo navodi da je uocˇljiva diskriminacija Hrvata u sluzˇbama kod zaposˇljavanja i na rukovodec´im mestima, posebno u posˇtama, telekomu, policiji, carini, pravosu?u itd. Hrvata nema ni u mesnim uredima u hrvatskim selima, a ne primenjuju se ni odredbe o sluzˇbenoj upotrebi hrvatskog jezika i pisma u drzˇavnim sluzˇbama, u upravno-pravnom postupku, u policiji, sudovima, tuzˇilasˇtvima, zˇeleznici i drugim sredinama, gde se ne isticˇu napisi na hrvatskom jeziku, a ne mogu se dobiti „dvojezicˇne srpske i hrvatske osobne iskaznice“, za razliku od Ma?ara, Slovaka i drugih.

Predsednisˇtvo DSHV isticˇe da je bilo visˇe napada i na rimokatolicˇke crkve, dok je policija dva puta rusˇenje spomenika Matiji Gupcu u selu Tavankut okarakterisala kao „srusˇio ga vetar“. Hrvati Vojvodine posebno se ljute na Srbiju sˇto „aktivno ucˇestvuje na deljenju hrvatske manjine“, tako sˇto je „umjetno stvorila bunjevacˇku nacionalnu manjinu“.

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA HAHA!

Stupid, stupid, stupid, arian iranian and laponian majmuns! :))

Jbga, brale,
26-10-2005, 08:51
Zaba videla da se konji potkivaju, pa i ona digla nogu.
:) :) :)