PDA

Pogledaj cijelu verziju : Hrvati: Ostadosmo suva kurca, mokrih opanaka!mate
24-10-2005, 18:40
:))

Na 10-tu obljetnicu potpisivanja Daytonskog sporazuma 21. prosinca u Washingtonu ?e predstavnicima BiH biti predo?ene osnove novog ustava. Je li opravdan strah da bi bosanskohercegova?ki Hrvati u toj novoj strukturi, skrojenoj u Ameri?kom institutu za mir, mogli nestati kao politi?ki narod? Razmotre li se pazˇljivo izjave nekih stranih diplomata, takva naga<eth>anja nisu bez osnova.
Veleposlanik Njema?ke u BiH Arne Freiherr von Kittlitz izjavio je kako pri promjeni Ustava BiH ne treba dopustiti da se od jednoga dijela Federacije napravi tre?i entitet. Kittlitz u intervjuu izrijekom nije spomenuo ukidanje entiteta, ali se eksplicitno suprotstavio uspostavi tre?e hrvatske federalne jedinice u BiH.

I ameri?ki drzˇavni podtajnik Nikolas Burns kazao je kako je uspostava tre?eg entiteta korak unatrag. SAD, kazˇe Burns, zˇeli vidjeti moderniziranu drzˇavu s jednim predsjednikom, efikasnim premijerom i jakim parlamentom. Znakovito je da ni Burns ni Kittlitz ne govore o ukidanju dva postoje?a entiteta, ve? se protive uspostavi josˇ jednoga. Kao da u BiH zˇive dva naroda pa je postojanje dvaju entiteta logi?no. Srbi imaju Republiku Srpsku, Bosˇnjaci apsolutnu ve?inu u Federaciji, a Hrvati nisˇta. I to nisˇta u Washingtonu bi moglo biti legalizirano. Sˇto priprema Ameri?ki institut za mir, josˇ nije poznato. Prema tvrdnjama ?lana Predsjednisˇtva BiH Sulejmana Tihi?a, u Washingtonu ?e predstavnicima BiH biti ponu<eth>ene osnovne smjernice ustavnog preure<eth>enja zemlje.

Amerikanci su, prema sve glasnijim medijskim sˇpekulacijama, spremni stati iza Republike Srpske pod uvjetom da Srbi, nakon sˇto su pristali na reformu policije i obrane, do godisˇnjice Daytona u?ine josˇ jedan korak izru?e Haagu Radovana Karadzˇi?a, a Srbija Ratka Mladi?a. Modernizacija drzˇave i smanjenje administracije, odnosno stvaranje financijski odrzˇive BiH, moglo bi zna?iti o?uvanje dvoentitetske drzˇavne strukture u kojoj ne bi bilo zˇupanija, a time bi bila legalizirana podjela zemlje izme<eth>u Srba i Bosˇnjaka, a Hrvati, kao tre?i konstitutivni elment, bili bi - eliminirani. Analiti?ari objasˇnjavaju motive ponovnog ameri?kog angazˇmana u BiH. Amerika ponajprije zˇeli potvrditi nadmo? nad EU i u njezinu dvorisˇtu nametnuti novu arhitekturu balkanskog podru?ja. Ra?unica Washingtona, prema misˇljenju dobroupu?enih, izgleda ovako: Hrvatska i Hrvati u BiH, koji su po brojnosti na granici nacionalne manjine, trebaju se zadovoljiti ameri?kim nespre?avanjem Oluje, ?ime su Hrvati dobili drzˇavu. I to je sve.

Cijena kojom bi Srbi platili ameri?ko o?uvanje Republike Srpske uz izru?ivanje Karadzˇi?a bila bi pristanak Srbije na neovisnost Kosova. Eliminiranjem Hrvata kao konstitutivnog faktora omogu?ila bi se uspostava FBiH kao dominantne bosˇnja?ke republike unutar BiH, u ?emu Amerikanci vide na?in kako smanjiti gnjev islamskih zemlja zbog okupacije Iraka i osigurati kakvu-takvu podrsˇku imperijalnoj politici u toj zemlji i u naftom bogatim zemljama srednje Azije.

:))

VGSe bre bre
25-10-2005, 19:43
Citas li ti ovo VGSe bre bre????

"Srbi imaju Republiku Srpsku, Bosˇnjaci apsolutnu ve?inu u Federaciji, a Hrvati nisˇta!"

Hehehehehehehehehehehehehe! :smile06:

Republika Srpska
27-10-2005, 20:26
cita on nebojse, ali se kloni da u njima pise cim su lose po hrvatsku. on umesto toga zadubi glavu u srpsku stampu po ceo dan, nebi li isceprkao nesto. :smile16:

hehehehehehehe ehehe
28-10-2005, 15:38
VGS uvuce glavu u srpsku internet stampu i ×××× svoj njeznik! :))

jebote drkadzije
28-10-2005, 18:27
jos uvek? :smile06: osusice ti se njeznik od silnog ××××nja bre VGSe bre! :smile06: dlake na dlanovima i tako to. :smile06: :))