PDA

Pogledaj cijelu verziju : PTICJI GRIP U HRVATSKOJ!DUJE
22-10-2005, 00:12
Pticˇji grip u Hrvatskoj!
21. oktobar 2005. | 09:16 -> 23:53
Beograd, Zagreb, Atina, Bangkok -- U Hrvatskoj je potvr?en prvi slucˇaj pticˇjeg gripa.I u Hrvatskoj...Portparol Ministarstva poljoprivrede, sˇumarstva i vodoprivrede Mladen Pavic´ potvrdio je vecˇeras da je u Hrvatskoj dijagnostikovan pticˇji grip, u uzorcima uzetih sa 12 uginulih labudova na?enih jucˇe na ribnjaku preduzec´a Grudnjak u Zdencima, javlja Index.hr.
Analiza uzorka na virus pticˇjeg gripa obavljena je u Centru za zˇivinarstvo, rekao je Pavic´ i dodao da c´e uzorci sutra biti poslati na dodatne provere u Veliku Britaniju. Zˇivotinje su se cˇudno ponasˇale, vrtele u krug, imale problema s nervnim sitemom i krvav iscedak iz kljuna", rekao je Pavic´. Na ribnjaku u Zdencima, na severoistoku zemlje, jucˇe su cˇuvari nasˇli 12 uginulih labudova, a Dusˇan Alebic´, predsednik Uprave Grudnjaka, kazˇe da na ribnjaku zˇivi 130 do 150 labudova i da svake godine ugine njih oko 20.
Labudovi su posle uzimanja uzoraka spaljeni i zakopani.
I u Britaniji
Prvi slucˇaj pticˇjeg gripa potvr?en je danas i u Velikoj Britaniji. Vlasti su potvrdile da je kod jednog papagaja koji je uginuo u karantinu na?en virus H5, odnosno da je ta ptica uginula od pticˇjeg gripa. Papagaj je uvezen iz Juzˇne Amerike, potvr?eno je iz britanskog odeljenja za hranu.
Srbija: Piletina je za jelo
U Srbiji prodaja piletine drasticˇno smanjena, pale i cene, a ministarka poljoprivrede pokazala svojim prmerom da nema razloga za strah. Na programu televizijske stanice Juronjuz i Srbija je svrstana me?u zemlje u kojima se pojavio pticˇji grip, sˇto je ministarka Ivana Dulic´-Markovic´ osˇtro demantovala. Direktor Uprave Vlade Srbije za veterinu Dejan Krnjajic´ rekao je da je sa mape zemalja koje su zarazˇene pticˇjim gripom Srbija skinuta ubrzo posle demantija nadlezˇnih institucija.
U Srbiji je prodaja piletine drasticˇno smanjena, sˇto joj je oborilo i cenu. Da bi smirila paniku me?u gra?anima, ministarka Dulic´-Markovic´ je za sebe i novinara B92 narucˇila piletinu, a zatim je i pojela u jednom restoranu. Pilec´i batak u sosu od miro?ije nije potrajao dugo. Prema recˇima ministarke, ona i ne pomisˇlja da se odrekne pilec´eg mesa jer nasˇe veterinarske i sanitarne sluzˇbe kontrolisˇu situaciju, ali i zato sˇto se virus pticˇijeg gripa unisˇtava dobrom termicˇkom obradom.
Radi vec´e sigurnosti, jucˇe su uvedene preventivne mere koje brane drzˇanje zˇivine i svinja na otvorenom, izlaganje i prodaju na sajmovima i pijacama, a spremne su mere pojacˇanog nadzora na granicama. "Prema Rumuniji je to vec´ ucˇinjeno. Napravic´emo i dezinfekciju na ulazu u drzˇavu, verovatno c´emo to uraditi i prema Kosovu i Makedoniji i na onoj strani gde je najvec´a verovatnoc´a da se unese fizicˇkim putem", objasˇnjava ministarka.
Zbog prepolovljene prodaje pilec´eg mesa najvec´i proizvo?acˇi su snizili cene. Panika je zahvatila restorane jer su mnogi iz menija izbacili piletinu, a kazˇu da je niko ne narucˇuje. Proizvo?acˇi pilec´eg mesa ukazuju na to da nema opasnosti od pticˇjeg gripa jer se zˇivina drzˇi u zatvorenom prostoru, a veterinari stalno kontrolisˇu da li se na farmama postupa u skladu s propisanim merama.
Vakcinacija od 1. novembra
U Gradskom zavodu za zasˇtitu zdravlja i u beogradskim domovima zdravlja vakcinacija protiv gripa pocˇec´e 1. novembra, dok c´e distribucija vakcina iz Instituta za imunologiju i virusologiju Torlak pocˇeti u ponedeljak, 24. oktobra. Epidemiolog Gradskog zavoda Predrag Kon kazˇe da c´e ta zdravstvena ustanova ove godine dobiti 64.000 vakcina, od cˇega je 6.000 vakcina namenjeno rizicˇnim kategorijama stanovnisˇtva, odnosno hronicˇnim bolesnicima i starijima od 65 godina. U domove zdravlja bic´e raspore?eno preostalih 58.000 vakcina. Gra?ani c´e moc´i da kupe i u Gradskom zavodu za zasˇtitu zdravlja prime vakcinu po ceni od 650 dinara, javlja Beta.

.....

DUJE
22-10-2005, 00:20
.....

Prva vakcina protiv H5N1
Vlasti u Ma?arskoj potvrdile su da je vakcina protiv pticˇjeg gripa, napravljena u toj zemlji, potpuno efikasna u borbi protiv virusa H5N1, od kojeg je u poslednje dve godine umrlo visˇe od 60 ljudi u jugoistocˇnoj Aziji. To me?utim nije vakcina za onaj virus od koga se najvisˇe strahuje - mutiranu verziju, u kombinaciji sa obicˇnim ljudskim gripom.
Naime, vakcina protiv tog novog virusa, koji bi nastao kombinacijom virusa ljudskog gripa i virusa pticˇjeg gripa, moc´i c´e da se napravi tek kada taj novi virus bude izolovan. Naucˇnici Svetske zdravstvene organizacije aktivno rade na njegovoj izolaciji i na proizvodnji vakcine.
Ma?arska vakcina efikasna je samo protiv virusa H5N1, koji se kod ptica na dalekom istoku pojavio 1997. godine, a poslednjih dana prenet je u Evropu. "Prema nasˇim podacima, vakcina je efikasna 100 odsto. Spremni smo da proizvodimo dva miliona vakcina mesecˇno", izjavio je ma?arski ministar zdravlja Jeno Rac, koji je i sam bio me?u sto dobrovoljaca na kojima je testirana vakcina.
Kako je saopsˇteno u Budimpesˇti, nedeljno bi moglo da se proizvodi 500.000 vakcina, koje je napravio ma?arski Institut za epidemiologiju u saradnji s jednom privatnom kompanijom. Interesovanje za vakcinu vec´ su pokazale neke azijske zemlje, kao i Velika Britanija.
Brosˇure za gra?ane o pticˇjem gripu
Tomica Milosavljevic´ je najavio medijsku kampanju kako bi se gra?ani mogli upoznati sa svim informacijama o pticˇjem gripu. Iako je Ministarstvo poljoprivrede donelo Naredbu o preduzimanju mera protiv pricˇjeg gripa, prema tvrdnjama ministra zdravlja Tomice Milosavljevic´a u Srbiji nema razloga za paniku. On je josˇ jednom ponovio da u Srbiji nema pticˇjeg gripa i ujedno najavio da c´e se uskoro u dnevnim novinama pojaviti sˇtampana brosˇura iz koje c´e gra?ani moc´i da se upoznaju sa svim informacijama o pticˇjem gripu.
"Inacˇe, radna grupa u Ministarstvu zdravlja i centar za kontrolu u Ministarstvu poljoprivrede c´e na dnevnoj osnovi izvesˇtavati medije. Nema razloga za paniku, za ozbiljnu zabrinutost – da. U epidemiolosˇkom smislu nema velikih promena".
Pomenuta Naredba o preduzimanju mera za sprecˇavanje pojave i suzbijanje pticˇjeg gripa ministarstva poljoprivrede zabranjuje drzˇanje zˇivine i svinja na otvorenom prostoru.
Veterinar ?or?e ?okic´ komentarisˇe Uredbu vlade kao dobrodosˇlu preventivnu meru koja puno znacˇi za veterinare koji rade na terenu: "Zabrana se odnosi na prodaju zˇive pernate zˇivine na pijacama. U mesarama, gde se kontolisˇe kvalitet iz klanica, moc´i c´e i dalje da se kupuje".
Osnovne informacije o pticˇjem gripu za sada su u elektronskoj formi dostupne na sajtu Ministarstva poljoprivrede (mozˇete ih skinuti ovde, pdf format, 510 kB), a firma "Roche", koja proizvodi Tamiflu, lek koji se za sada koristi kao prevencija u neposredno zarazˇenim oblastima i za lecˇenje obolelih, jucˇe je objavila odgovore na najcˇesˇc´a pitanja u vezi sa ovim lekom. Odgovore na pitanja o Tamifluu mozˇete pogledati ovde (doc format, 578 kB).
U ponedeljak, 24. oktobra, gost emisije Kazˇiprst na Radiju B92 bic´e Vojislav Petrovic´, generalni direktor farmaceutske kompanije Roche za SCG. To je za sada jedina kompanija koja proizvodi lek Tamiflu.
Makedonija poslala uzorak na testiranje
Makedonija je danas poslala u Veliku Britaniju uzorak pileta radi testiranja na pticˇiji grip, tri dana posˇto je selo Mogila na jugu Makedonije stavljeno pod medicinski nadzor. "Odlucˇili smo da c´e uzorak danas biti prebacˇen u Britaniju vojnim avionom NATO-a sa Kosova", izjavio je direktor Veterinarske uprave Sloboden Cˇokrevski.
Visˇe od 10.000 pilic´a je ove sedmice ubijeno u Mogili posle izbijanja pticˇjeg oboljenja "Njukasl". Ptice su ubijene posˇto su kod jedne uocˇeni atipicˇni simptomi. Makedonska vlada je jucˇe odlucˇila da Ministarstvo zdravlja izdvoji 1,3 miliona evra za kupovinu vakcina, hirusˇkih maski i drugog materijala, javlja AP.
Nema pticˇjeg gripa u Grcˇkoj
Tuzˇilac Vrhovnog suda Grcˇke pokrenuo je krivicˇnu istragu zbog neosnovanih tvrdnji da se u Grcˇkoj pojavio pticˇji grip. Ministarstvo poljoprivrede je saopsˇtilo u ponedeljak da je analizom u specijalizovanoj laboratoriji u Solunu na?en virus pticˇjeg gripa u uzorku krvi obolele c´urke iz seoskog domac´instva na ostrvu Inuses, u istocˇnom Egeju.
Me?utim, taj jedini uzorak visˇe ne postoji, jer je navodno "izgubljen" u laboratoriji u Solunu, pa se prvobitni nalaz visˇe ne mozˇe proveriti. Prvi rezultati super-ekspertize u laboratoriji Evropske unije u Vejbridzˇu u Velikoj Britaniji pokazuju da nema pticˇijeg gripa u Grcˇkoj.
Josˇ jedan slucˇaj na Tajlandu
Sin tajlandskog farmera koji je u nedelju preminuo od posledica pticˇjeg gripa tako?e je zarazˇen smrtonosnim virusom, potvrdili su zvanicˇnici tajlandskog ministarstva zdravlja.
Preminuli farmer trinaesta je zˇrtva pticˇjeg gripa na Tajlandu, ali prva u proteklih godinu dana. Njegov sedmogodisˇnji sin hospitalizovan je jucˇe. "Izvedena su dva testa u dve ralicˇite laboratorije i oba su pozitivna. Samim tim dete je sigurno zarazˇeno", recˇeno je u tajlandskoj bolnici Siriraj.

.....

Miloje
22-10-2005, 00:24
Za razliku od ovog bolesnog djubreta i stoke na forumu, "Prof." Oreskovica, poznatijeg ovde kao VGS (Vreca Govana iz Svedske) i njegove reakcije da se slucajno ovaj Pticji Grip pojavio u Srbiji, koja bi bila zlurado smejanje i trljanje rukama, jer se Srbiji opet nesto lose dogodilo, ja cu, u moje ime da kazem da je ova "Globalna Epidemija" konacno dosla i u nase krajeve, trebaju sve zemlje regiona da preovladaju razlike i pomognu jedna drugoj da bi se sto uspesnije svi borili protiv ove napasti. Nadam se da ce uspreti da nabave i podele dovoljno vakcina i da ce smanjiti na minimum ona vrlo siva i pesimisticka predvidjanja koja dolaze iz SZO (Svetske Zdravstvene Organizacije).

Toliko. Neka nam je svima Bog na pomoci! :)

Ne bre, kolega,
22-10-2005, 03:18
kako ti bre nije jasno da su Srbi krivi i za pojavu pticje gripe.;)

Zato VIZE VIZE VIZE, i za labudove, jbga.
HAHAHAHAHAHAHAHAHA

A sad da se malo uozbiljim.
Kolega dobro primecuje. VGS-e je toliki gad i zluradi smrad od coveka, da je i u ovakvoj globalno nesreci nasao mesta da se jadan raduje i trlja ruke zbog nekakve panike u Srbiji u stilu "ko ga ×××× sto pticja gripa u HR vec hara, bitno je da se Srbima tresu gace."
Zar postoji uverljiviji primer gde se potvrdjuje sve ono sto smo rekli o djubretu i zivotinji VGS-u. Pa i ziviotinje se udruzuju u prirodnoj stihiji.

Koliko god se mrzeli i svadjali, nema nikakve logike u postavljanju ove teme vec jedino iz neutralnog ugla, ali i kao takva nije joj mesto u rubrici Politika
vec Zdravlje.

U ovoj stihiji nema pobednika i pobedjenog - ili cemo svi pobediti, ili cemo svi izgubiti.

News Ticker
22-10-2005, 09:33
Iz poverljivih izvora bliskih Beogradu, saznajemo da su i ovi zarazeni labudovi clanovi te iste urotnicke bande, koja vec godinama finansirana od Srpske Tajne Sluzbe, siri neistine o hrvatskoj, zeli na sve nacine da naudi budjenju iz "tisucljetnog sna" i nekako ih ponovo stavi da spavaju! :smile06:

:smile06: :smile06: :)) :))

Pa koja
22-10-2005, 11:51
je ovaj VSG-(P) bidala...pa toga nigdje nema...pa to je na nivou djece koja se igraju na pijesku...

Tu si ti...na tom nivou... ali posto si Srbin/cetnik, ipak cemo te nastavti nabijati...

Kao prvo: KO?? se moze obraniti protiv ptica selica??

Drugo: a za to te mogu i podjebavati ako bas hoces... U HR postoje sluzbe koje funkcioniraju, prate i analiziraju situaciju. Ptice koje su doletjele na kopcki RT...to ti je odmah uz Srbiju, u Baranji) su doletjele iz Ukraine...zar ti mislis da su preletjele Srbiju? Ili one ptice koje su dosle do Delte dunava u Rumunjskoj...pa nastavile dalje na zapad... zar su i one preletjele Srbiju?? Ko zna...mozda se i pticama zgadila ta divljina? No ja ipak vjerujem samo da u Srbiji sluzbe za pracenje i testiranje itd NE FUNKCIONIRAJU!!


Kao niti vecina stvari...

Za ptice
22-10-2005, 13:21
ima vaksina, ali za srbe nema pomoci.
Zajebana ciganska rasa.

majkitga spalim
22-10-2005, 13:34
Protiv srba nema vakcine, nema lijeka, jer oni su ko rak rana, ko zmije otrovnice, ko djavolji narod, luciferovi odanici.
Zato sto dalje to bolje,ignorirati treba njihova izazivanja

Au jebo te
22-10-2005, 15:33
al vam je sluzba pracenja, jebalo majku.
Nasli 4 mrtva labuda, poslali na analizu i pronasli od cega su crkla.

Sta su Srbi trebali, da ih hvataju u vazduhu i da ih testiraju na virus. E ji si ×××××× neopevana.

Ma rekao sam ti ja, kad i za ovo krivis Srbiju, ti si zreo za ludacku kosulju, majke ti ga spalim bezobrazne.
Ti lupas sam sebe po glavi ××××× jedna ustaska.
Mars u ××××× materinu.

Pa koliko
22-10-2005, 15:53
Bre? Koliko bre VSG-u(P) da ti se objasnjava?? sad idemo do poieska gdje se djeca igraju...

Reci ti meni KO? u Srbiji reagira (ako to nije u samom BGD-u ili NS ili tamo negdje. ako vidi uginulog labuda? ili jarebicu? ... jos je uzme kuci i pojede...

Ko nadgleda mjesta gdje se ptice selice sakupljaju??

Ko onda jos sve to analizira??

I objavi?? TOOO! je ono sta ti govorim...

Za tebe
22-10-2005, 15:54
Gospodin Ustasa, bre cigo jedan.Ustasa ima drzavu, a ti imas ××××× u dupetu, Bre Mile-Dupetaru.

Priopcenje!!!!!
22-10-2005, 19:56
PRIOPCENJE UREDA ZA INOZEMNE ODNOSE:

U hrvatskoj se trenutno radi na osnivanju jednog novog ureda, nove vrste predstavnistva gdje bi ovi labudovi, patke, guske, laste, gugutke i ostali pernati zrakomlati mogli da izvade VIZE VIZE VIZE!

Ukoliko se uhite da bez VIZE VIZE VIZE ulete u hrvatski zracni prostor, bice bez upozorenja pogodjene iz nasih granicarskih pracki! :smile06: To se ponaosob odnosi na sve pernate zrakomlate koji pokusavaju da sa Srpske strane povrijede hrvatski zracni prostor i ×××× iz zraka po nama!

U zagrebu, 22/10/2005
Ministar za izdavanje VIZA VIZA VIZA, Vreca Govana iz Svedske!:smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06:

Kakav
22-10-2005, 22:06
je ovo ×××××n?
Sto srpska keva rodi, nemoze niti biti pametan.
Mars u ××××× materinu srbociganine.

Tesko je
23-10-2005, 16:00
I pretesko nasam VSG-u(P) shvatiti da sE vize trebaju uvesti SAMO - SAMO i ISKLJUCIVO za Srbe!... Ne za cigane, Arape, majmune, Pse itd!

SAMO i ISKLJUCIVO za SRBE!!!

POKUSAJ TO VEC JEDNOM UKAPIRATI!!

HEJ...VSG-U(P)

VIZE ZA LABUDOVE!!!!
23-10-2005, 16:35
HAHAHAHAHAHAHAHA!!!!

VIZE za labudove!!!!!!!! :smile06:

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!

Hoce li ih VGS deliti zajedno sa drugim "look a like-VIZAMA" na Granici Rimsog Carstva?? :smile06:

Zanaci treba na kucici da stoji VIZE ZA SRBE I LABUDOVE!!!!! :smile06:

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!

:smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06:

SAMO ZA
23-10-2005, 18:55
SRBE!! VSG-u(P)!
SAMO ZA SRBE!!
SAMO ZA SRBE!!
SAMO ZA SRBE!!
SAMO ZA SRBE!!
SAMO ZA SRBE!!
SAMO ZA SRBE!!
SAMO ZA SRBE!!
SAMO ZA SRBE!!
SAMO ZA SRBE!!

E moj VGS-e
23-10-2005, 23:57
otisao si ti u ××××× materinu, vidim ja.
Ponasas se gore i od pubertetlije.

dezinfekcija
24-10-2005, 00:46
pusti bre VGSa, on je uvek bio ×××××× i bice, ko ga ×××× (na hrvatskom: tko sexualno opci sa njim :smile06: ).

nego kolega citam da su nasi poceli da dezinficiraju granicu, kamo srece da su to uradili posle I svetskog, ali nikad nije kasno. treba oprati dezinfekcionim sredstvima svaki milimetar, da ne ostane nigde ni trunak prasine od tih divljih cigana! :))