PDA

Pogledaj cijelu verziju : "Horvat nem ember!" (ili, kapa se okrece kako vetar duva)VJEKOSLAV
16-10-2005, 13:08
by Nebojsˇa Bogunovic´

15.10.2005, 19:31:03

Mnogi srpski poslanici, koji su na pocˇetku Prvog svetskog rata, tacˇnije 7. decembra 1914. godine izglasali takozvanu Nisˇku deklaraciju, kojom je saopsˇteni javnosti da je jedan do prioriteta srpskog naroda u ovom ratu oslobo?enje i ujedinjene Srba, Hrvata i Slovenaca, nisu, na zˇalost, dobro poznavali, ne samo trenutne politicˇke prilike u Hrvatskoj i Sloveniji, nego nisu mnogo znali ni o kulturi, veri i mentalitetu ova dva naroda.
U srpskim politicˇkim krugovima nije uocˇena ni cˇinjenica da se hrvatska i slovenacˇka politika u toku Prvog svetskog rata kretala na dva koloseka. Hrvatski i slovenacˇki poslanici u Becˇkom parlamentu zalagali su se, na primer, za stvaranje "jedne jugoslovenske drzˇavne tvorevine", ali u okvi-ru Austrougarske monarhije, dok su predstavnici Hrvata i Slovenaca u Jugoslovenskom odboru u Londonu, bili za stvaranje Jugoslavije, "cˇiji bi stozˇer bila Kraljevina Srbija".

CˇEKALI POBEDNIKA
Na zˇalost, i neki predstavnici Hrvata i Slovenaca u Jugoslovenskom odboru nisu bili iskreni u svom jugoslovenskom opredeljenju. Oni su, na primer, iznosili i zagovarali tezu "da su Srbi, Hrvati i Slovenci jedan narod sa tri imena", iako su znali da takvo uverenje nije preovla?ajuc´e u njihovim nacionalnim sredinama. Jedan od najistaknutijih i najuticajnijih cˇlanova ovoga odbora Frane Supilo, inacˇe novinar iz Rijeke i bivsˇi poslanik u Hrvatskom saboru, obratio se iz Londona predsedniku Srpske vlade Nikoli Pasˇic´u jednim pismom u kojem je velicˇao tezu o "troimenom narodu". "Gospodine predsjednicˇe! Moja vjera i hiljadu nas, koji stojimo na nacˇelu narodnog jedinstva jest, da mi Hrvati, Srbi i Slovenci od Triglava do Timoka sacˇinjavamo jedan te isti narod sa jednim te istim jezikom, a samo sa tri narodna imena".
Iznosec´i uverenje cˇlanova Jugoslovenskog odbora da srpski narod koji je izasˇao kao pobednik iz balkanskih ratova i hrabro se suprotstavio nemacˇkom i austrougarskom hegemonizmu u ovom ratu, treba da preuzme "odgovornu misiju oslobo?enja i ujedinjenja tri naroda", Supilo u pismu naglasˇava da: "Ova Srbija, koja je tako lijepo u zadnjih 10 godina, a narocˇito kroz ove tri poslednje, dokazala da je dorasla ovakvoj misiji, mora da bude onaj drzˇavotvorni faktor, koji c´e sabirati i slievati Juzˇno Slavenstvo."

>