PDA

Pogledaj cijelu verziju : POSLJEDNJI U EVROPIZAKLJUCUJEM!
01-10-2005, 10:44
POSLEDNJI U EVROPI
V.N. 30.09.2005, 20:11:08

Pre×ma iz×veךta×ju, ko×ji su pred×sta×vi×li pred×sed×nik Sr×bi×je Bo×ris Ta×dić i stal×ni pred×stav×nik UNDP Ras×ti×slav Vr×ben×ski, Sr×bi×ja u svet×skim okvi×ri×ma, me×đu 178 ze×ma×lja, spa×da u "viךe sred×nje raz×vi×je×ne ze×mlje", ali je u Evro×pi, pre sve×ga na osno×vu ži×vot×nog stan×dar×da - na dnu le×stvi×ce.
Ži×vot×ni stan×dard je de×fi×ni×san na osno×vu kri×te×ri×ju×ma ku×pov×ne mo×ći sta×nov×niךtva i bru×to druךtve×nog pro×iz×vo×da, a is×klju×či×vo na osno×vu tog kri×te×ri×ju×ma, Sr×bi×ja je na 92. me×stu u sve×tu.
Na osno×vu kri×te×ri×ju×ma obra×zo×va×nja i pi×sme×no×sti, Sr×bi×ja je od svih sfe×ra is×traמi×va×nja naj×bo×lje ran×gi×ra×na - na 62. me×stu u sve×tu, dok pre×ma in×dek×su oče×ki×va×ne duמi×ne ži×vo×ta od 71,8 go×di×na, ona za×u×zi×ma 73. me×sto.

ZAKLJUCUJEM
01-10-2005, 10:44
Ind×kes hu×ma×nog raz×vo×ja iz×ra×ču×na×va se ka×da se do×bi×je sred×nja vred×nost ta tri raz×li×či×ta kri×te×ri×ju×ma, u skla×du sa pra×vi×li×ma UN ko×ja su pri×me×nje×na u svim ze×mlja×ma ko×je su ušle u iz×veךtaj.
Kao jed×na od naj×ve×ćih pre×pre×ka u raz×vo×ju ze×mlje uoče×ni su pro×ble×mi ve×za×ni za mul×ti×kul×tu×ra×li×zam, zbog če×ga osnov×na te×ma iz×veךta×ja o hu×ma×nom raz×vo×ju UNDP za Sr×bi×ju no×si na×ziv "Sna×ga raz×li×či×to×sti"

BEZ KO×SO×VA

IZ×VE׊TAJ ni×je ob×u×hva×tio Ko×so×vo, jer ta×mo po×sto×ji po×se×ban si×stem UN ko×ji ga po×kri×va, a po×da×ci ko×ji su ob×ra×đi×va×ni u iz×ra×ču×na×va×nju in×dek×sa hu×ma×nog raz×vo×ja su iz pe×ri×o×da do 2002. go×di×ne.
Pre×ma re×či×ma pred×stav×ni×ka UNDP, iz×veךtaj je za×sno×van na ras×po×loמi×vim po×da×ci×ma Re×pu×blič×kog za×vo×da za sta×ti×sti×ku i moמe se, i po×red re×la×tiv×ne za×sta×re×lo×sti, sma×tra×ti re×le×vant×nim po×ka×za×te×ljem.

SLOBODNO
01-10-2005, 11:40
Procitas, samo ti to hocu reci...

I smijesno je tvoje nevjerojatno tvrdoglavo dokazivanje da to tako nije! ODNOSNO!! nekako HR spustiti nize ili...sta ti ja znam...

u produzetku to znaci dokaz da je Srbija predivno od nerada zivjela uglavnom na grbaci Slovenije i HR.

Drugo... ovo pod "zakljucujem-1", je takodjer blago opisana situacija iz srpskih (uljepsanim rijecima) izvora...

"Sta je Srbija"?
"Sta hoce"?
"kud bi isla"?
Da je u komi, izbezumljena, izgubljena u prostoru i vremenu...itd...

@LI
01-10-2005, 19:31
ko to kaze ko to laze? Ne moze to da bude...

ne moze!

Ma nismo
01-10-2005, 20:13
Poslednji...Nemoguce!!!'

OK Zadnji! JAOJ sta nam se dogodi!?

HEHEHEE
02-10-2005, 20:09
Znas, nema vise zivota bez rada...
treba nahraniti vojsku sam... politicare, narod koji se vrati u maticu...

itd... nije lako!

Ko to kaze
07-10-2005, 19:42
Ko to laze?

ko to kaze
10-10-2005, 21:20
ko to laze...