PDA

Pogledaj cijelu verziju : Visoki casnik HV popusio ××××× mladom rocniku iz Osijeka!!!sompipopusimikurcinu
30-09-2005, 02:20
Visoki casnik HV popusio ××××× mladom rocniku iz Osijeka!!!

OFICIR S GUZOM
Kad je, prije svojih petnaestak godina, legendarni Koja alias Zeleni Zub dobio poziv za odsluzˇenje kadrovskog roka u tadasˇnjoj JNA, kupio je dvije sˇteke Marlbora i prosˇetao Beogradom. Svakome tko bi ga sreo i upitao kamo c´e s tolikim cigaretama, utemeljitelj Discipline kicˇme je odgovarao: "Ma idem u vojsku. Vrac´am se cˇim ovo popusˇim." Recˇeno - ucˇinjeno. Vojni obveznik Dusˇan Kojic´ proglasˇen je psihicˇki nesposobnim za sluzˇbu domovini i ubrzo je vrac´en kuc´i. Bez one dvije sˇteke.
Sudec´i po posljednjim doga?anjima u vojarnama Hrvatske vojske, mladi bi novaci uocˇi odlaska na vrac´anje duga domovini slobodno mogli sˇetati gradom sa cˇunom izva?enom iz rasporka i zaprepasˇtenim poznanicima objasˇnjavati: "Ma idem u vojsku. Vrac´am se cˇim mi ovo popusˇe."
Za one koji josˇ ne znaju: Zˇupanijski sud u Zadru istrazˇuje slucˇaj silovanja sˇto se u benkovacˇkoj vojarni dogodio 7. srpnja. Tada je pomoc´nik zapovjednika vojarne, porucˇnik Ivica M. (40), ozˇenjen, otac malodobnog djeteta, dosˇao do hangara gdje je rocˇnik N. K. iz Osijeka gulio noc´no pozˇarstvo. Porucˇnik je od rocˇnika zatrazˇio da opipa pisˇtolj sˇto ga je nosio za pojasom, a potom mu naredio da svucˇe hlacˇe i legne. Gurao mu je svoje spolovilo prema licu, pokusˇavajuc´i ga prisiliti na oralni seks, ali je uslijed vojakova opiranja promijenio naum, dohvatio rocˇnikovu kitu i izvrsˇio felatio. Sˇokirani N. K. je potom otrcˇao u svoju satniju, prijaviti sˇto mu se dogodilo, a otamo su pozvali upravo Ivicu M. i zatrazˇili da utvrdi o cˇemu se radi. Novi susret rocˇnika i pohotnoga cˇasnika bio je sˇokantan, ali samo za mladog Osjecˇanina. Porucˇnik Ivica M. se, naprotiv, pravio da nema pojma koji je tom vojniku ××××× kad se tako sav trese. Provedena je potom prava istraga, utvr?eno silovanje i dozapovjednik vojarne je preprac´en u Istrazˇni centar Zˇupanijskoga suda u Zadru. Otamo je ubrzo pusˇten uz pravoludno obrazlozˇenje da prilikom silovanja nije bilo ni posebno tesˇkih okolnosti ni zloupotrebe ovlasti, jer nasilni cˇasnik napadnutom vojniku "nije izricˇito, u vrijeme izvrsˇenja djela, kazao da mu je nadre?en".
Nakon sˇto je pricˇa dospjela u novine, oglasilo se i Ministarstvo obrane, cˇiji je glasnogovornik Dusˇan Viro, starom sˇtapskom manirom, izbjegao govoriti o pocˇinjenom, ali je zato musˇki opalio po napisanom. Napao je novinarku Slobodne Dalmacije i njezinu "novinarsku slobodu zakljucˇivanja" kojom se cˇitateljima sugerira "tendenciozan i zlonamjeran zakljucˇak o OS RH, odnosno vojarnama kao mjestu gdje su ovakve pojave uobicˇajene".
Istoga dana isti je list, me?utim, objavio ispovijest splitskoga rocˇnika kojega je prije deset godina silovao cˇasnik Branko P. Taj je pak cˇovjek, drug i starjesˇina zloupotri××××o svoj polozˇaj zapovjednika vojnog zatvora i mladic´a, privedenog zbog napusˇtanja vojarne bez dozvole, svukao do gola pod izlikom provjere da li se ovaj fiksa. Uslijedilo je nasilno ljubljenje, pipanje i pusˇenje. Nakon sˇto nesretnog rocˇnika nije uspio natjerati da ga naguzi, Branku P. nije preostalo nisˇta osim da zˇu?eno zadovoljstvo dosegne svojerucˇno, poslije cˇega je otpustio mladic´a zaprijetivsˇi mu da c´e ga ubiti ako progovori i rijecˇ o tome sˇto mu se dogodilo.
Igrom slucˇaja, istodobno je objavljena i vijest da je Anto Rehan Skendzˇic´, ustrojbeni pobocˇnik Nove hrvatske desnice i tip koji je u svojim umobolnim pjesnicˇkim izljevima zazivao galge na Zrinjevcu a u intervjuima zagovarao svakodnevnu obaveznu tjelovjezˇbu hrvatske mladezˇi uz savski nasip, uhapsˇen nakon sˇto je osamnaestogodisˇnju djevojku svoga lepoglavskog cimera silovao "na nacˇin neopisiv u novinama". Skendzˇic´ je iz Lepoglave otpusˇten prije mjesec dana, a tamo je odrobijao pet i pol godina zbog brutalnog silovanja trinaestogodisˇnjeg djecˇaka. Njegovo je kazˇnjavanje zbog izˇivljavanja na zagrebacˇkom malodobniku Ana Lucˇic´ svojedobno pokusˇavala predstaviti kao montirani politicˇki proces. Da, ista ona Ana Lucˇic´ koja je iz petnih zˇila urlala da sudionike zagrebacˇkog Gay Pridea treba potrpati u logore i da se protiv homoseksualne posˇasti drzˇava mora boriti i nasilnim sredstvima.
Zoran je to i, nazˇalost, nimalo marginalan primjer kako agresivna homofobija, kojom se zˇeli istri××××ti nesˇto sˇto se zove ljubav, pa bila ona musˇko-musˇka ili zˇensko-zˇenska, zapravo nagoni frustrirane siledzˇije da uspostavljaju jedini oblik spolnoga partnerstva po mjeri moralnih higijenicˇara hrvatskoga drusˇtva, a to je onaj u kojemu postoje samo - silovatelj i korisnik silovateljskih usluga. Da ne kazˇem, zˇrtva.

:))

sompipopusimikurcinu
30-09-2005, 02:21
:))

Obitelj rocˇnika silovanoga na strazˇi u Benkovcu trazˇi dva milijuna kuna!
Obitelj 21-godisˇnjeg rocˇnika kojeg je u benkovacˇkoj vojarni pocˇetkom srpnja spolno zlostavio porucˇnik Ivan M. dok je mladic´ bio na strazˇi, odlucˇila je preko osjecˇkog odvjetnika Domagoja Resˇetara podnijeti tuzˇbu protiv RH za naknadu sˇtete zbog psihicˇke traume uzrokovane seksualnim zlostavljanjem od strane zapovjedne osobe
OSIJEK — Obitelj 21-godisˇnjeg rocˇnika kojeg je u benkovacˇkoj vojarni pocˇetkom srpnja spolno zlostavio porucˇnik Ivan M. dok je mladic´ bio na strazˇi, odlucˇila je preko osjecˇkog odvjetnika Domagoja Resˇetara podnijeti tuzˇbu protiv RH za naknadu sˇtete zbog psihicˇke traume uzrokovane seksualnim zlostavljanjem od strane zapovjedne osobe. Kako doznajemo od odvjetnika Resˇetara, u sljedec´ih nekoliko dana MORH-u c´e biti podnesen zahtjev za mirno rjesˇavanje spora u kojem se potrazˇuje dva milijuna kuna naknade, no ako se u zakonskom roku od 90 dana ne sklopi nagodba, uslijedit c´e tuzˇba.
Obitelj mladic´a odlucˇila je poduzeti sve korake kako bi se kaznio cˇovjek koji je njihovu djetetu nanio veliko zlo, no trenutacˇno im ne preostaje nisˇta drugo nego pomoc´i mladic´u koliko god je to moguc´e kako bi prebrodio psihicˇke probleme koji su se pojavili nakon zlostavljanja.
— Ic´i c´emo do kraja! Ne zbog toga sˇto nekome zˇelim zlo, vec´ zbog toga sˇto ovakvim stvarima treba stati na kraj. Na zˇalost, u pitanju je moje dijete, ali bi za progon bio i da je rijecˇ o tu?em sinu — tvrdi rocˇnikov otac Zˇeljko N., koji je kao sudionik Domovinskog rata ogorcˇen ponizˇenjem koje je njegov sin dozˇivio u vojsci, te vjeruje da to nije prvi slucˇaj. Mladic´ je trenutacˇno na kuc´noj njezi i posjec´uje psihijatre i psihologe, te, prema ocˇevim rijecˇima, pomalo dolazi k sebi, no josˇ je uvijek rastresen i povucˇen u sebe.
Doznajemo da je istrazˇni sudac Zˇupanijskog suda u Zadru zapocˇeo istragu protiv cˇasnika Ivana M., te da se ocˇekuju rezultati vjesˇtacˇenja.

:smile06:

sompipopusiimenikaru
30-09-2005, 14:54
ma hrvatska je jedna velika pusiona u svim oblastima. zlocinci, ekonomija, pedofilija, sport ..... sve jadnije od jadnijeg!

Pih! :))