PDA

Pogledaj cijelu verziju : HRVATSKA: VELIKI TURISTICKI BUM - USTVARI VELIKI FIJASKO!sompipolizimiglavic
30-09-2005, 01:08
VELIKI TURISTICKI BUM - USTVARI VELIKI FIJASKO!

"priznati da od o?ekivanih i knjigovodstvenih »visˇe od sˇest milijardi eura turisti?kih prihoda« toj hrvatskoj strani na kraju balade '05. ne?e ostati niti polovina."


Turisti?ka sezona – zlatna, a manjak u BP-u rekordan!

Ostvarile su se sumorne, ali razlozˇne predsezonske procjene: turisti?ka 2005. doista je s najve?im prihodom u hrvatskoj povijesti, ali ?e drzˇavne financije otklizati prema novoj krizi, jer ve?inu koristi od tog turisti?kog buma odnose – stranci
Tesˇkih ?e se verbalnih i nadristru?nih vratolomija morati dohvatiti nadlezˇni ministar za turizam Bozˇidar Kalmeta da bi – postavi li sebi to kao cilj – dokazao kako od dosad najprometnije turisti?ke sezone znatna ve?ina od rekordnih »visˇe od sˇest milijardi eura godisˇnjeg prihoda« ostaje Hrvatskoj (drzˇavnom i lokalnim prora?unima, te hrvatskim poduzetnicima, gra<eth>anima i vlasnicima, radnicima i proizvo<eth>a?ima).
Jer, unato? toj zlatnoj turisti?koj godini, kao hladan vodopad iz Hrvatske narodne banke stizˇu najnovije procjene, prema kojima ?e u 2005. godini manjak na ra?unu teku?ih transakcija u bilanci pla?anja (BP-u) prema inozemstvu dosegnuti protuvrijednost od sˇest posto BDP-a, ili od 1,8 milijardi eura, te biti gotovo za petinu ve?i nego lani. Neobi?an san, koji su zagucali mnogi hrvatski gra<eth>ani i poduzetnici, da ?e samo turizam spasiti Hrvatsku, basˇ se u dosad najprometnijoj godini pred medijski i politi?ki smusˇenom javnosˇ?u surovo pretvara u tre?erazrednu bajku.

Predati imovinu i josˇ se zaduzˇiti

Bilanca pla?anja jedne zemlje prema inozemstvu sastoji se od dva glavna dijela: bilance teku?ih i bilance kapitalnih transakcija. Budu?i da ukupna bilanca pla?anja po prirodi stvari mora biti u potpunom balansu, tj. ravnotezˇi, visˇkovi u njezinu prvom dijelu omogu?uju manjkove u drugom, i obratno. Dakle, prevode?i tu sazˇetu teoriju na aktualni hrvatski slu?aj, manjak koji nastaje u bilanci teku?ih transakcija (koja se sastoji od podbilanci trgovine robom, uslugama i doznakama gra<eth>ana), mora se pokriti jednakim visˇkom u bilanci kapitalnih transakcija (koju ?ine podbilance zaduzˇivanja u inozemstvu, stranih izravnih i portfeljnih ulaganja i neto-promjene deviznih rezervi).
Ili, da stvar josˇ pojednostavimo: zemlja – koja poput Hrvatske visˇe nego dvostruko visˇe uvozi nego sˇto izvozi, i koja ?ak i kroz turizam pretezˇno prodaje inozemnu robu i usluge, te koja je gotovo sav bankarski potencijal prepustila strancima, kao i najbolje komade telekoma, trgovine, medija, farmaceutike itd. – ta mora ravnotezˇu u bilanci pla?anja uspostavljati ili enormnim zaduzˇivanjem u svijetu, ili rasprodajom ve?ine svoje najkvalitetnije imovine, ili gotovo samoubila?ki, i zaduzˇivanjem i rasprodajom (kao sˇto Hrvatska radi ve? visˇe od sedam godina!).

---

sompipolizimiglavic
30-09-2005, 01:09
---

Zaduzˇivanje bi imalo smisla da je u sluzˇbi novog razvoja, investicija u konkurentnu doma?u ponudu, pa osobito i u turizam, kao glavnu izvoznu (a ne uvoznu!) polugu. Prodaja, pretezˇno manjinskih udjela u temeljnom kapitalu najzna?ajnijih HR-kompanija i banaka, imala bi smisla da vodi umrezˇavanju u sˇiru EU ili regionalnu izvoznu ponudu. Ali, u Hrvatskoj je ino-zaduzˇivanje pretezˇnu usmjereno u doma?u potrosˇnju, a najbolji komadi doma?e ponude unisˇteni kroni?no precijenjenim te?ajem i ustupanjem ve?inskih vlasni?kih udjela strancima.

Neka Kalmeta malo – kalma

Zato, kad bi nadlezˇni ministar za turizam Bozˇidar Kalmeta kao svoj cilj u prezentaciji zlatne turisti?ke 2005. postavio istinu o neto-koristima za sve aktere s hrvatske strane (osobito za investicije, zaposˇljavanje i izvoz), tada bi morao – kalmati i smiriti neutemeljeni turisti?ki optimizam, te priznati da od o?ekivanih i knjigovodstvenih »visˇe od sˇest milijardi eura turisti?kih prihoda« toj hrvatskoj strani na kraju balade '05. ne?e ostati niti polovina.
Jer, u HR-turisti?koj ponudi robe i usluga prevladavaju uvozna roba, zajmovi banaka u ve?inskom stranom vlasnisˇtvu, sve visˇe najkvalitetnijih turisti?kih kompanija u vlasnisˇtvu stranaca, uz rastu?e udjele inozemnih tour-operatera, agencija, ?artera, itd. Ali, u tom bi slu?aju Kalmeta, nasuprot stratesˇkoj igri svoje stranke, morao otvoriti i pitanje: tko je kriv sˇto Hrvatska danas nema ni polovi?nu korist od svoje zlatne turisti?ke godine, i tko ?e biti kriv sˇto ?e taj hrvatski udjel u razdiobi turisti?kih koristi ve? dogodine biti – josˇ manji.

--- - ---

sompipolizimiglavic
30-09-2005, 01:14
Citas li ti ovo VGSe BRE BRE BRE?

Ti kao veliki "strucnjak" za BNP, DDT, FAP, FBI, itd. itd .... moras valjda imati neki jako "strucan" i "konstruktivan" komentar na ovo BRE BRE! :))

Kazu ....

"zemlja – koja poput Hrvatske visˇe nego dvostruko visˇe uvozi nego sˇto izvozi, i koja ?ak i kroz turizam pretezˇno prodaje inozemnu robu i usluge, te koja je gotovo sav bankarski potencijal prepustila strancima, kao i najbolje komade telekoma, trgovine, medija, farmaceutike itd. – ta mora ravnotezˇu u bilanci pla?anja uspostavljati ili enormnim zaduzˇivanjem u svijetu, ili rasprodajom ve?ine svoje najkvalitetnije imovine, ili gotovo samoubila?ki, i zaduzˇivanjem i rasprodajom (kao sˇto Hrvatska radi ve? visˇe od sedam godina!). "

Ne znam BRE BRE VGSe .... i ovo mi "vonja" na nekakovu urotu, sigurno su i ovi novinari na spisku Srpske Tajne Sluzbe .... sta ti BRE BRE mislis? :smile09:

BRE! :smile06:

bre bre
01-10-2005, 11:30
VGSe bre bre bre?!?!?!

Sta je ovo .... neka nova urota, sta li je .... ? :)) :smile06:

Bre! :smile06:

Zbilja
01-10-2005, 13:45
nisam mogao niti u snu zamisliti, da tu ima ovakvih ××××××.
Sto se moze, kad imas posla sa govnima, koji imaju slamu u glavi.
Samo ti hehehe lupetaj, ×××××ne jedan, neznas tko ti glavu nosi. Pardon, to znas, jer magarac ti nosi glavu.
Idi u ××××× materinu, ×××××ne jedan.
hehehe :smile16:

bre bre
01-10-2005, 13:47
bre bre bre bre bre bre bre bre bre.
Kakva inteligencija? bre bre bre bre.
:smile16: :smile16: :smile16: :smile16: :smile16: :smile16: :smile16: :smile16: :smile16: :smile16: :smile16: :smile16: :smile16: :smile16: :smile16: :smile16: :smile16: :smile16: :smile16: