PDA

Pogledaj cijelu verziju : CELA SRBIJA U PENZIJISVETOSLAV
22-09-2005, 22:45
BE×O×GRAD - TU׎BA×LI×CE su odav×no nad×ja×ča×le plač no×vo×ro×đen×ča×di. Broj sta×nov×ni×ka u naךoj ze×mlji sma×njio se u mi×nu×loj de×ce×ni×ji za 78.836 lju×di. "Be×la ku×ga" ha×ra u go×to×vo svim gra×do×vi×ma, a pro×se×čan ži×telj Sr×bi×je star je oko 40 go×di×na.
Naj×viךe onih u "tre×ćem do×bu" ima u Ba×buךni×ci, Ga×dži×nom Ha×nu, Knjaמev×cu i Svr×lji×gu. Po×zi×ti×van pri×rod×ni pri×raךtaj zabeležen je sa×mo u Preךe×vu, Bu×ja×nov×cu, Me×dve×đi, No×vom Pa×za×ru, Sje×ni×ci i Tu×ti×nu.
Ove ni×ma×lo ohra×bru×ju×će broj×ke, obe×lo×da×nio je Re×pu×blič×ki za×vod za sta×ti×sti×ku. Na×čel×nik Ode×lje×nja sta×ti×sti×ke sta×nov×niךtva Mi×lu×tin Pro×kić, kaže da je Sr×bi×ja 1991. go×di×ne ima×la 7.576.837 sta×nov×ni×ka, dok ih pre×ma no×vim sta×ti×stič×kim po×da×ci×ma ima 7.498.001 (bez Ko×so×va i Me×to×hi×je).
- U Sr×bi×ji se mno×go viךe umi×re ne×go što se ra×đa - na×po×mi×nje Pro×kić. - Pre×ma po×pi×su, viךe od tre×ći×ne brač×nih pa×ro×va ne×ma de×cu. Sma×nji×le su se i po×ro×di×ce. Ta×ko, pro×seč×no do×ma×ćin×stvo kod nas bro×ji tri čla×na. Udeo mla×dih, uz×ra×sta do 14 go×di×na, u sta×no×viךtvu sve×ga je 16 od×sto. Oni sta×ri×ji od 60 go×di×na u po×pu×la×ci×ji uče×stvu×ju sa 17 pro×ce×na×ta. Sr×bi×ja je, ina×če, 2003. go×di×ne bi×la me×đu pet de×mo×graf×ski naj×sta×ri×jih ze×ma×lja u Evro×pi.

SVETOSLAV
22-09-2005, 22:46
Po×pi×si×va×či su na te×ri×to×ri×ji Sr×bi×je i Voj×vo×di×ne re×gi×stro×va×li i 380.000 iz×be×gli×ca. Prog×na×ni×ci su, tvr×di Pro×kić, umno×go×me na×do×me×sti×li gu×bi×tak sta×nov×niךtva. Ra×se×lje×ni sa Ko×so×va i Me×to×hi×je ni×su bi×li ob×u×hva×će×ni po×pi×som.
- Zbog no×ve me×to×do×lo×gi×je u po×pi×si×va×nju iz×gu×bi×li smo naj×ma×nje 380.000 sta×nov×ni×ka - na×glaךa×va Pro×kić. - Uje×di×nje×ne na×ci×je su, na×i×me, pre×po×ru×či×le da se iz po×pi×sa is×klju×če oso×be ko×je u ino×stran×stvu bo×ra×ve duže od go×di×nu da×na. Me×đu×tim, stran×ce ko×ji u Sr×bi×ji žive naj×ma×nje 12 me×se×ci uvr×sti×li smo me×đu naךe sta×nov×ni×ke. Ta×ko smo "do×bi×li" od tri do če×ti×ri hi×lja×de ži×te×lja, ma×hom Ki×ne×za i brač×nih dru×go×va naךih drמa×vlja×na. Va×lja na×po×me×nu×ti i da se od 1991. do 2002. go×di×ne iz naךe ze×mlje ise×li×lo 220.000 lju×di, što je, ta×ko×đe, ve×li×ki uda×rac za po×pul×ci×ju.
Naj×sta×ri×je na×ci×o×nal×ne ma×nji×ne u Sr×bi×ji su Slo×ven×ci, Nem×ci, Bu×ga×ri, Vla×si i Hr×va×ti. Ro×mi su naj×mla×đa et×nič×ka gru×pa na×sta×nje×na kod nas, sa pro×seč×nom sta×roךću od 24,4 go×di×ne.

SVETOSLAV
22-09-2005, 22:46
Nji×ma uz ra×me su Al×ban×ci i Boךnja×ci. Broj Ma×đa×ra se, zbog "be×le ku×ge" i ise×lja×va×nja od 1991. go×di×ne, sma×njio za 40.000, dok su Al×ban×ci od×la×skom u ino×stran×stvo "iz×gu×bi×li" 13.000 sta×nov×ni×ka.


ŽE×NE BROJ×NI×JE
ŽE×NE su u Sr×bi×ji broj×ni×je od muךka×ra×ca. Pre×ma po×pi×su iz 2002. go×di×ne ima ih 3.852.071, dok je u naךoj ze×mlji na×sta×nje×no 3.645.930 pri×pad×ni×ka ja×čeg po×la.

SE×LO UMI×RE
SE×LA u Sr×bi×ji se po×la×ko "ga×se". Sta×nov×niךtvo se iz pa×siv×nih kra×je×va i ru×ral×nih na×se×lja već de×ce×ni×ja×ma ma×sov×no pre×se×lja×va u gra×do×ve. Ta×ko je u naךoj ze×mlji 1991. go×di×ne re×gi×stro×va×no 904.127 ili 17,2 od×sto onih či×ja je osnov×na de×lat×nost po×ljo×pri×vre×da, dok ih je po po×pi×su iz 2002. go×di×ne bi×lo 529,236 ili 10.9 pro×ce×na×ta. Sta×nov×ni×ci gra×do×va su, ina×če, mno×go mla×đi od onih na×sta×nje×nih na se×lu.

ma ko ce
23-09-2005, 19:03
bre to da hrani...?? To nece da radi...

ko ce da im zaradi za penzije? Tu treba rada...