PDA

Pogledaj cijelu verziju : HRVATSKA: SUOCAVANJE SA ISTINOM!Jelen
11-08-2005, 01:51
Hrvatska: Suocavanja sa istinom

Politika, 7. avgsut 2005. | Gordana Novakovic´

Deset godina posle, odnos prema „Oluji” mozˇda se nije promenio u Hrvatskoj, ali svakako jeste u Hasˇkom tribunalu, koji je od ocene da je recˇ o pojedinacˇnim ekscesima stigao do optuzˇnice za zlocˇinacˇko udruzˇivanje koja „ide” do samog vrha vlasti. To nam je jedina satisfakcija i ujedno najbolja potvrda da sve sˇto smo proteklih godina radili nije bilo uzaludno, kazˇe advokat Savo Sˇtrbac, predsednik Dokumentacionog centra „Veritas”, nevladine organizacije osnovane 1993. godine u Kninu sa ciljem da istrazˇuje zlocˇine nad Srbima u Hrvatskoj.
Cˇovek koga jedni zovu srpskim Simonom Vizentalom, a drugi saradnikom svih obavesˇtajnih sluzˇbi i srpskim nacionalistom, na desetu godisˇnjicu „Oluje”, izme?u dva pomena Srbima u Banjaluci i Beogradu, ipak i rezignirano konstatuje da se u toku te decenije polozˇaj prognanih Srba nije mnogo popravio. To sˇto su Srbiji sluzˇeni parastosi i govorilo se o etnicˇkom cˇisˇc´enju dok se u Hrvatskoj slavila godisˇnjica „briljantno izvedene akcije osloba?anja okupiranih delova Hrvatske”, samo je jedan od pokazatelja koliko daleko se stiglo u procesu suocˇavanja sa istinom o „Oluji”. I, na zˇalost nije jedini.

Jelen
11-08-2005, 01:53
– Za Srbe iz Hrvatske nisˇta se za deset godina nije popravilo. Naprotiv, u toku ove godine vratili smo se negde gde smo bili 1995. godine. Hrvatski mediji, posebno drzˇavna televizija ponovo koristi recˇnik s pocˇetka 90-ih, sˇto je ocena i Hrvatskog helsinsˇkog odbora, poslednjih meseci ponovo imamo i hapsˇenja, fizicˇka maltretiranja povratnika i onih koji su tamo ostali, napade na svesˇtenike, uvredljive grafite. Ove godine belezˇimo i ubistvo starca u Karinu kojim je poslata jasna poruka njegovim sunarodnicima Srbima.
Ipak, iz Hrvatske stizˇu i pozivi Srbima da se vrate?
– Srbi ne veruju Stjepanu Mesic´u kad ih poziva. Sec´amo se sˇta je sve radio i govorio u proteklih 15 godina. Uostalom, ni ti pozivi nisu upuc´eni nama vec´ me?unarodnoj zajednici koja postavlja takve uslove.
Da smo upravu govori i njegova izjava da su ubistva u „Oluji” pojedinacˇni ekscesi.
Mnogi kazˇu da je to rekao samo „za unutrasˇnju upotrebu”?
– Apsolutno je jasno da je to upuc´eno biracˇima u Hrvatskoj, ali analizirajuc´i ga sve ove godine mislim da on to stvarno i misli. Mesic´ je vec´ godinama dezˇurni svedok u Hagu, on deli lekcije okolo – kako treba Tadic´ da se ponasˇa u Srebrenici, kako urediti Kosovo, sˇta da rade u BiH, a kako se on odnosi prema necˇemu sˇto je jasno definisano optuzˇnicama Hasˇkog tribunala. On dobro zna da je na vrhu piramide odgovornosti koju su nam nacrtali hasˇki istrazˇitelji Franjo Tu?man, odnosno da je Tribunal promenio pocˇetni stav o ekscesima i zakljucˇio da je etnicˇko cˇisˇc´enje Srba planirano u samom vojnom i politicˇkom vrhu. Zna, jer je Hrvatska morala da sa njima da sara?uje i, po svoj prilici, upravo im je on i doturio brionske transkripte. I pored svega kazˇe da su to bili ekscesi.

Jelen
11-08-2005, 01:53
Da li je Vam se onda cˇini tacˇnom teza da suocˇavanje sa ratnim zlocˇinima u Hrvatskoj ide tesˇko jer su na vlasti i danas isti ljudi i ista stranka kao i u vreme kad su ti zlocˇini pocˇinjeni?
– Aposolutno. Po dopunjenim optuzˇnicama protiv generala za zlocˇinacˇko udruzˇivanje za Oluju, uz one koji su po imenima pomenuti, navedeni su i cˇlanovi HDZ-a, vlasti na svim nivoima, vojne, civilne specijalne policije i ratnog vazduhoplovstva. Prema hrvatskim procenama, tih ljudi bi moglo biti cˇak oko hiljadu. „Globus” je nedavno objavio spisak 600 ljudi koji bi mogli biti obuhvac´eni tom optuzˇnicom i me?u njima je i Ivo Sanader, koji je tada bio pomoc´nik ministra spoljnih poslova. Dok se te strukture ne promene, nec´e se promeniti ni odnos prema „Oluji”.
Koliko dugo sara?ujete sa Hasˇkim tribunalom ?
– Mnogo su me napadali kad sam primio istrazˇitelje 1994, jer je tada bila strasˇna jeres sara?ivati sa „tim antisrpskim sudom”. Tada sam bio i sekretar vlade RSK i morao sam zaista mnogo da objasˇnjavam zasˇto to radim. Mada sam kao pravnik bio svestan svih nedostataka tog suda, smatrao da Srbi nec´e zaustaviti njegov rad, jer smo mali i nemoc´ni u odnosu na svet koji je stao iza njega. I da zato moramo da pazˇljivo prikupljamo dokumentaciju i dostavljamo je sudu, pa tek ako je on ne bude uvazˇavao i tretirao na isti nacˇin kao i dokumentaciju drugih strana mozˇemo da pricˇamo da je antisrpski. Do danas nisam promenio misˇljenje, a plod te saradnje su ove optuzˇnice za „Oluju” koje su sˇokirale Hrvatsku, pa i mnoge Srbe.

Jelen
11-08-2005, 01:54
Da li ste time potvrdili da taj sud nije antisrpski?
– Hasˇki sud, kao i druge institucije, cˇine ljudi. Upoznao sam mnogo istrazˇitelja Tribunala iz razlicˇitih zemalja i me?u njima nisam naisˇao ni na jednog koji je bio antisrpski raspolozˇen. Naprotiv, Norvezˇani su nam recimo cˇak naklonjeni, a i neki od onih iz drugih zemalja su ponekad emotivnije od mene reagovali na iskaze svedoka i cˇesto znali da se isplacˇu sa njima.
Druga je stvar sa Sudom koji nije samostalna institucija vec´ pomoc´ni organ Saveta bezbednosti. Recimo, josˇ 1998. godine su bile gotovi nacrti optuzˇnica i za Medacˇki dzˇep i za „Oluju” sˇto se istrazˇitelja ticˇe, ali nisu prosˇle reviziju kod tuzˇilaca. Neko iznad njih je to zaustavio. Optuzˇnica nije podignuta, jer je i Tu?man trebalo da bude optuzˇen, ali ga je neko ocˇigledno sˇtitio. Kao i Aliju Izetbegovic´a. I to je deo objasˇnjenja zasˇto Hrvati tesˇko prihvataju te optuzˇnice, jer su se oni godinama uljuljkivali. Verovali su da su vodili odbrambeni rat i da nisu ubijali.
Zasˇto ste onda u sukobu sa Hrvatskim helsinsˇkim odborom koji je mozˇda jedina organizacija u Hrvatskoj koja govori o zlocˇinima nad Srbim?
– Moj sukob sa njima pocˇeo je kada su izasˇli sa izvesˇtajem o „Oluji” 1999. godine. Ja sam ih tada pohvalio jer su prva organizacija sa hrvatskim predznakom koja je to objavila, ali sam im istovremeno zamerio veliko zakasˇnjenje u objavljivanju podataka, jer je za te cˇetiri godine Hrvatska dobila me?unarodno priznanje zasnovano na lazˇima. Osim toga, oni veruju da imaju ekskluzivno pravo na istinu, ukljucˇujuc´i i to koliki je broj zˇrtava. U 90 odsto slucˇajeva imali smo iste izvore kao oni, recˇ je o timovima UN za ljudska prava. Ali mi smo sve podatke odmah objavljivali, a oni su cˇetiri godine cˇekali povoljan politicˇki trenutak.
Da li je uopsˇte moguc´e doc´i do istine ako svako broji samo svoje zˇrtve?
– Bio predsednik vladine komisije Republike Srpske Krajine za razmenu i zˇivih i mrtvih, sada sam ekspert u komisiji SCG za podrucˇje Hrvatske, sara?ivao sam i sara?ujem i sa Hrvatima i sa muslimanima. Sve sˇto sam imao da kazˇem o stradanjima Hrvata i Bosˇnjaka rekao sam na terenu u toku rata. Onda sam napravio ovu nevladinu organizaciju, na nagovor nekih prijatelja iz inostranstva koji su videli da i Srbi stradaju a da u svet ne odlazi takva slika. Rekli su mi da nikada nec´emo uspeti da to pokazˇemo preko vladinih institucija jer RSK nije me?unarodno priznata drzˇava, vec´ da to treba uradimo preko nevladine organizacije. Tako je nastao „Veritas” cˇiji je zadatak bio i ostao da iznosi dokaze o stradanju Srba, koji su u ocˇima me?unarodne javnosti bili iskljucˇivo agresori i zlocˇinci, dok su zˇrtve uvek na drugoj strani.

Jelen
11-08-2005, 01:55
A da li je pravi odgovor na to dokazivati da su u stvari Srbi najvec´e zˇrtve i da su nasˇi zlocˇini najmanji?
– Ne, ja nikada nisam krio tu?e zˇrtve. Ali, hrvatske zˇrtve su svi verifikovali, a nasˇe niko ni u Hrvatskoj ni u svetu nije uvazˇavao. Ja sam samo upao u prazan prostor. I danas sam siguran da bi se bavio hrvatskim zˇrtvama da su one bile zanemarene kao srpske. Inacˇe, ja sam cˇovek iz Krajine, odnosno Hrvatske i svi moji problemi su tamo, drzˇava koja je odgovorna za sve te probleme je tamo. Ja sam ovde samo gost. I da, istina je da smo mi koji smo ovde deset godina u izbeglisˇtvu najvec´i gubitnici u ovom ratu. Ali ako me pitate da li su nasˇe zˇrtve najbrojnije odgovor je – ne.

Jelen
11-08-2005, 01:56
„Veritas” je ovih dana saopsˇtio da probleme krajisˇkih Srba trebalo resˇiti primenom Plana Z-4 Koliko je to sada realno?
– Deset godina je Hrvatska i me?unarodna zajednica imala na raspolaganju da resˇi srpsko pitanje saglasno evropskim standardima. Nisu ga resˇili, nisu ga ni pocˇeli resˇavati. Drzˇavna politika je sve vreme usmerena ka ostvarenju zˇelje HDZ-a, koju je Tu?man cˇesto ponavljao – da se broj Srba u Hrvatskoj svede na tri odsto i tako zauvek resˇi problem Srba. Sada ih ima 4,5 odsto i taj broj se ne povec´ava. Onih koji do?u je manje od onih koji umiru. U toj situaciji, ako me?unarodna zajednica drzˇi do plana koji nam je sama dostavila 1995. godine, onda je resˇenje da nam se da sˇiroka autonomija, jer Hrvatska nec´e preduzeti nisˇta da narusˇi demografsku situaciju postignutu akcijom „Oluja”. Zato bi procenat Srba, ako se ne desi cˇudo vec´ 2011. godine mogao pasti na ta tri odsto. A cˇudo je za mene plan Z-4 koji bi omoguc´io da Srbi i Hrvati zˇive jedni pored drugih.
Ali Srbi su taj plan 1995. godine odbili.
– Nisu, nisu ga ni prihvatili ni odbili. Ali me?unarodna zajednica ga nije pravila za jednokratnu upotrebu i sada je vreme da se on ostvari.

majki ti ga spalim
11-08-2005, 02:40
Kome je jos stalo da RESAVA SRPSKO PITANJE?
-----------------------------------------------
A sta je to srpsko pitanje?
-------------------------------------------
ZAr vi srbi imate OBRAZA da se vratite tamo gje ste rusili i palili, klali i ubijali?
Toliko navaljujete da se vratite, ko muhe na drek.

Da su Hrvati VAS ubijali i klali kako pricate, nebi se vi htjeli vratit tamo gdje ti prijeti smrt.

Sta mislis o ovome Jelenko?

Usput da te pitam,: Jel' ti neko do sad nabio rog ili si ti jelen bez roga?

Jelen
11-08-2005, 11:13
Ne nije, niti ce.

A imam rog i to kakav sine .... rog koji je ubadao "umocnice" po hrvatskom primorju ne tako davno .... pre samo par tjedana! :))

Toliko o rogovima, drzi se teme majmune! :smile16:

Kakve teme?
11-08-2005, 11:51
Budalo Jelene, Kad si u Rimu, vladaj se kao rimljanin. ×××××, ti si ×××××× i uzalud je tebi govoriti. Ti znas sto znaci HRVATSKA? To je zemlja koja se ne zove Srbija i zato od×××× i poskoci preko Drine u tri pizde materine i uzmi svoj rog u hlacama i zabi ga svojoj kevi da rodi jos jednog ×××××na kao sto si ti.

prolaznik
11-08-2005, 22:09
Kako bre koje teme hrvatska ××××××tino?

"Deset godina posle, odnos prema „Oluji” mozˇda se nije promenio u Hrvatskoj, ali svakako jeste u Hasˇkom tribunalu, koji je od ocene da je recˇ o pojedinacˇnim ekscesima stigao do optuzˇnice za zlocˇinacˇko udruzˇivanje koja „ide” do samog vrha vlasti. To nam je jedina satisfakcija i ujedno najbolja potvrda da sve sˇto smo proteklih godina radili nije bilo uzaludno, kazˇe advokat Savo Sˇtrbac, predsednik Dokumentacionog centra „Veritas”, nevladine organizacije osnovane 1993. godine u Kninu sa ciljem da istrazˇuje zlocˇine nad Srbima u Hrvatskoj. "

Ove teme majmune! :))

Tema se zove "Suocavanje sa istinom", polako tek ste poceli da se suocavate, nije ovo nista, tek ce da boli ....... :smile06: :))

Istina Je?
12-08-2005, 12:02
Popusili ste a sada progutajte. Nikad vise necete smrdljivi gedje vladati na hrvatskom tlu. Idite u ××××× materinu.

vase
18-08-2005, 15:35
tlo je samo ispod zemlje a sve ostalo je tudje uskodugousko. :smile16: :))

KONACNO
19-08-2005, 21:54
Nakon stoljetnih pecalbarenja po tudjini, i masa genocida sta ih zakaci - KONACNO! im Hrvati pokazali put u raj - u maticu - tao vise lutanja nema - i nikakvih genocida!

Bravo Hrvati! Hvala vam!

srBsko suocavanje
22-08-2005, 18:57
...sa istinom i maticom traje evc 10 godina...

Da li su se suocili? ili??

Hoce nazad u Ustasiju?

Mile Lijecnik
22-08-2005, 23:59
Dobro kaze gospodin Jelen .....

"tek ce da boli" :))

Ako si
23-08-2005, 14:21
Mile lijecnik, zasto ne lijecis samog sebe? Ili nisi experta u umnim bolestima?

@tomic
26-08-2005, 01:47
Ma jeste budalo, cika Mile je expert i u tim bolestima, vidis da ti je odmah ustanovio dijagnozu, vidi da si ludi majmun pa ti se ne obaca! :))

Nego, ××××s to .....

Kako ide sa svakodnevnim suocavanjem sa istinom o Govnovinskom ratu?
Mislim na ove vesti koje nicu svakog dana, o ubijanjima i mucenjima civila od strane nevinih heroja Govnoljuba .....

........ i tako to?! :))

Polako Govnoljubi, polako ...... tek ce da boli .....

:smile06:

Imas pravo
26-08-2005, 13:35
Jos ce da vas boli govna jedna. Drugi put necete da bezite srbocigani jer necemo biti toliko milosrdni. A da si ti i hehe normalni isli bi u svoju maticu i tamo se prcili. Dakle ×××××ne trosis vrijeme tu za nista, ali ××××ga naucni ste vi srbocigani da trosite vrijeme jer ste tako naucni da zivite na tudjoj grbaci, nema vise toga bre gedjo i zato idi u ××××× materinu.

Daj mali .....
26-08-2005, 15:46
.... od××××, ne blebeci po forumu!

"Nego, ××××s to .....

Kako ide sa svakodnevnim suocavanjem sa istinom o Govnovinskom ratu?
Mislim na ove vesti koje nicu svakog dana, o ubijanjima i mucenjima civila od strane nevinih heroja Govnoljuba .....

........ i tako to?!

Polako Govnoljubi, polako ...... tek ce da boli ..... "


HEHEHEHE HEHEH EHEHE EHE! :))

Zbilja
26-08-2005, 16:47
si ××××××. Koga ce da boli osim vas srbocigana? Kad ces hehe da nadjes novu domovinu tako da mozes pocet kenjati opet? Dakle matica te nece i tako moras srati po ovom forumu. U ××××× materinu takvih ××××××, kao sto si ti, vrlo malo ima, ali ima jer ti si dokaz.

@tomic
27-08-2005, 11:35
slazem se ...........


"Polako Govnoljubi, polako ...... tek ce da boli ..... "


:))

Dakle
27-08-2005, 12:49
moramo polako?
Ako vas toliko boli drugi put hocemo polako, ali cemo biti sigurni da vas svih istr××××mo, tako da ne ostanu korjeni vas cigana.

i ONDA
27-08-2005, 19:27
Ce to biti srpsko ULTIMATIVNO suocavanje sa "ISTINOM"...

Jedina
27-08-2005, 22:08
istina je da ce nase kurcine biti vase i to u srpskociganskim ustima.

hehehe hehe
28-08-2005, 21:08
salzem se sa kolegama ....

"Polako Govnoljubi, polako ...... tek ce da boli ..... "


:))

Zbilja
28-08-2005, 22:23
hehe, tebi treba vise kurcina u usta jer vidim da jos uvijek mozes da kenjas.

Svedojeb!
30-08-2005, 20:01
Hahahaha!

"Kako ide sa svakodnevnim suocavanjem sa istinom o Govnovinskom ratu?
Mislim na ove vesti koje nicu svakog dana, o ubijanjima i mucenjima civila od strane nevinih heroja Govnoljuba .....

........ i tako to?!"

Cool post! :)) :)) :))

Daj nam
30-08-2005, 21:09
Fred - NAKON TOLIKO GODINA!-

kazi gdje je istina!
Sto je istina!

Ajde leba ti...

mi to nigdje i nikako da dokucimo....
ustvari ima li nekog ko ne zna "ISTINU"?? Mozda ti Fred?

Mi mislimo da je opce poznata stvar u cijelom svijetu...

samo ne u glavama poput tvoje...

ILI JE PRETESKA da bi se prihvatila kao "ISTINOM"??

vidi
31-08-2005, 05:00
-jedi govna CIGANE USTASKI ,gdje ti vidis Fredu ×××× ti on nanu krmeljivu.
do groba ces tu dezurati i izljevati svoje bolesne frustracije prema onima koji su bolji. :smile17:

vidi ti njega
31-08-2005, 12:43
tko je bolji? zasto visis tu, malo srbocigansko govno? Ako si bolji od×××× sa svojim ciganima preko Drine u tri pizde materine.

ISTINA JE
01-09-2005, 13:13
Je jednostavna. Ja, Fred, volio sam Srbiju i Sumadiju i nasa se je familija cesto molila bogu i Sv.Savi da kisa padne u Sumadiji...

tako smo mi radili vekovima...

Vecina od nas nikad bila u Sumadiji ili Beogradu nije...

ALI...to nam je bila matica! Hrvatsku niti slovo H nikada smislit nismo mogli! Tesko je bilo gledati tu kulturu i standard i neposrednoj blizini nasih srednjevjekovnih domova i mentaliteta...Najteze nam je bilo kad su nam pogledi pali na Jadran, nase srpsko more... a Ustase nam ga otele... A tek Dubrovnik! TO je bilo najteze! TO JE NASE!! NASE!! Sve do Trsta!... Rekao jednom: \"krstit ce se sa tri prsta od Negotina pa do Trsta\".

Istina je da su nam Ustase SVE to opet otele! I to onako divljacki, kriminalno nam u par dana oteli sve nase pravo na Jadran...na domovinu...i priustili novi genocid...!!

TO JE ISTINA!!
To je PRAVA Istina ako niste znali!
To svet treba da sazna!
Vas Fred!

E moj Frede
01-09-2005, 14:21
Zaboravio si Veneziu i vaseg istrazivaca Marka Pola, pa to je srce Srbije.

Istina.
01-09-2005, 15:12
Ja Grga , ma ne onaj iz filma "Crna macka Bijela macka, vec drugi ciganin bas tako nakazan vilim trpati ciganjsku glavu u konjusarko dupe pa uvijek popusim braneci konjusare. :smile16: :smile16: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06:

-Istina je ta sto sam svijetan od kojeg naroda poticem , pa bi silno zelio prije smrti da me ko u paklu ne natrti radi ustaki gena .....da to sve brate nekako svalimo na Srbe dok ih svijet mrzi , onaj svijet sto sve rusi sto je kolijevka civilizacije. :smile16: :smile06: :smile06:

Istina je da sam ja negdje daleko od svoje NDH ali sto je krvatsko to je samo krvatsko i sto je tudje to je isto krvatsko. :smile16: :smile06:
da mi nije ovoga brata ×××××ta iz svedke ja bi tu sam pusio , onako pusimo oba a srbi se igraju sa nama voza. :smile16: :smile06:

:smile06: :smile06: :smile17:


:smile17: :smile17: :smile17:

Ovaj majmun Sved dok je bolovao i pusio u osustvu srbi su guzili samo mene starca a ja to nisam mogao sve da izdrzim pa se nisam smio ni javiti pod slavnim Grga :smile16: :smile16: :)) :smile17:

zaista.
01-09-2005, 15:15
je sramno imati ovakve ××××××tine stare u svom narodu kao sto je taj profesor gluposti Sved i taj matoraC GRKO oni prvi srame svoj narod pa onda sebe. :smile17: :smile18:

U picku materinu
01-09-2005, 15:51
Kakva srpska kultura?????

Tako je to
01-09-2005, 18:56
Moj Fred biti Srbin...

Obozavati i moliti se bogu za nesto TAAAMMMOOO DAAAAAALEEEEEEEEEKO, DALEEEEKO kraj MORAVEEEEE

a generacije pojima nemaju sta je to tamo...i koji jad:

Pa ko vas tako za×××× da vas prevari da ste VLASI (Srbi)??? Taj vas je zaista krvavo za××××! koliko ste se zbog te patke (×××××rije) koje su njemu tog momenta odgovarale vi jadni ( ai mi donekle sa vama) najebali i propatili... !! zamisli TOLIKI GENOCIDI?? sta vas zbog toga zakacise... tolika ludost sta vam se je generacijama i u gene uvukla; umjesto da zivite kao normalni ljudi i gledate za svoje dobro - da gledate na zapad a ne:

TAAAAMO DAAAALEEEEKO - na istok - u Bizantiju, Orijent!

hehe
02-09-2005, 18:57
ti si ××××no naguzen u toj ×××××aciji...pardon federaciji :smile06: :smile06: :smile06: nije tebi lako sada stim ponozenjem i tako istraumatiziran ziviti a da nisi toliko isfrustriran na srbe . :smile06: :smile06: :smile06:

istina.
02-09-2005, 19:00
Svijet i evropa se suocavaju sa Hrvatskom istinom kao i mi na ovom Forumu , samo kad uzmes ovih par debila iz dijaspore o njihovog kolovodju sve ti je jasno , koja je to gorka istina protiv koje se silovito bore. :smile20:

Sveti Sava
02-09-2005, 21:43
srpska slava, svaki srbin ×××× samog sebe.

hehehehe
03-09-2005, 00:59
-nemoj covjeka djaba da napadas :smile06: :smile06: ja sam tu sta ti treba dupla doza .ok pojacacu :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: vidim ja da si ti uveliko rastrojen pa ti se ja umnozavam :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06:
Ali imate talenat da ocijenite ko je ko u pii......... :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: te svi vam neki Fredi ili hehehe.
Ja sam najhumaniji covjek kad sam pristao djabe da terapiram tako ozbiljno bolesne cigane koji laju kao bijesni psi. :smile06: :smile06: :smile06:
Sad hocu da mi opisete svoje dijetinstvo da primjenim odgovarajucu metodu a Fredi ce mi biti asistant. :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06: :smile06:

Mozete
03-09-2005, 12:58
jedan drugome ××××ti, ×××××i jedni.