PDA

Pogledaj cijelu verziju : Mene je sram, a vas? Ako vas nije, vi niste normalni!Prof. Oreskovic, Swe
19-04-2005, 11:14
Hrvatska - to sam ja!

20.11.2004, 18:41:52

Tu?man je Luburic´ev nauk pocˇeo usvajati josˇ sˇezdesetih godina, kad je bio direktor Instituta za historiju radnicˇkog pokreta Hrvatske (IHRPH), a do kraja sedamdesetih bio je vec´ formirani luburic´evac. I tu svoju poziciju nije mijenjao sve do smrti. Luburic´ je za njega bio “zakon”. (...)
Duhovna je veza s njim, s jedne strane, isˇla direktno (cˇitanjem “Drina” josˇ u IHRPH-u, sˇezdesetih), a s druge strane indirektno - preko hercegovacˇkih fratara i njihovih suradnika na sjevernoamericˇkom kontinentu, s kojima se Tu?man fizicˇki povezao i sklopio dugorocˇno politicˇko saveznisˇtvo potkraj osamdesetih. (...)
Sve sˇto je Tu?man kao politicˇar, kasnije i kao drzˇavnik, stvorio, stvorio je na Luburic´evim (i luburic´evskim) temeljima. U tome cˇak nije bio ni originalan: konzekventno je, gotovo “sˇtreberski”, slijedio njegove ideje i njegov nauk. S tom razlikom, naravno, sˇto se nije slijepo drzˇao izvornoga ustasˇkog, ujedno i Luburic´eva, nacˇela po kojem se Hrvatska rasprostire sve do Drine. Tu je on zauvijek ostao uz svog Macˇeka (i njegova epigona Bogdanova), smatrajuc´i da su prave istocˇne hrvatske granice na Vrbasu i Neretvi.

“ADRESA IZMIRENJA”
Stranka ili pokret pomoc´u kojega je Tu?man dosˇao na vlast u Hrvatskoj, Hrvatska demokratska zajednica, kopija je politicˇke organizacije - tj. ideje o toj organizaciji - koju je Luburic´ iznio u 11. “temeljnom nacˇelu” svoje “Deklaracije o Temeljnim Nacˇelima i duzˇnostima hrvatskih boraca za oslobo?enje Hrvatske” iz 1960. (dakle, tri desetljec´a prije osnutka HDZ-a!), u kojem pisˇe da je “nosilac hrvatske narodne borbe cijeli narod bez obzira na stranke, kojima on pripada”. Jer, kako je objasnio, “kada se radi o borbi za ostvarenje politicˇkog programa cijeloga naroda, a ne o borbi za ostvarenje programa pojedine stranke, politicˇki je program svih nacionalnih stranaka isti i zajednicˇki, pa je zato sav hrvatski narod, a ne tek jedna stranka, nosilac hrvatske oslobodilacˇke borbe”.
Povezivanje pak domovine i dijaspore - temelj svih temelja Tu?manove politicˇke doktrine s kraja osamdesetih - tako?er je, zapravo, Luburic´ev, a ne Tu?manov, izum. To su povezivanje osobito razradili, na nivou operativnog politicˇkog programa, Luburic´evi sljedbenici, ideolozi Hrvatskog narodnog otpora, koji su deset godina nakon Luburic´eve smrti, dakle 1979. u programatskom tekstu pod naslovom “Kuda ide Hrvatski narodni otpor?”, objavljenom u “Otporu”, kao prvu tocˇku svog politicˇkog djelovanja naveli “nacionalno pomirenje”, kao drugu “opc´ehrvatsko jedinstvo”, kao trec´u “djelatnu vezu domovine i izbjeglisˇtva”, a kao petu “nadideologijsku nacionalnu borbu”.
Naposljetku, i Domovinski je rat u Hrvatskoj, u svojoj biti, bio ozˇivotvorenje “Adrese izmirenja Hrvatskog Narodnog Odbora sa Hrvatskim Partizanima”, objavljene prvi put, u sklopu cjelovitoga programatskog teksta o hrvatskom izmirenju, u Luburic´evoj “Drini” 1964. (...)
No, da bismo do kraja proniknuli u bit Tu?manova politicˇkog djelovanja te izbjegli sve moguc´e zamke mitologiziranja i, namjernog ili nenamjernog, iskrivljavanja povijesne istine, valja se striktno drzˇati temeljne kronologije ovdje opisanih doga?aja. Evo je u najkrac´em.
1. Godine 1964. definitivno je, na razini politicˇkog programa, uoblicˇena koncepcija hrvatskog izmirenja. Temeljni programatski akt, “Adresu izmirenja”, napisao je Miljenko Dabo Peranic´, a Luburic´ taj tekst objavljuje u svojoj “Drini” (broj 3-4/1964.).
2. Tokom sˇezdesetih, Franjo Tu?man, tadasˇnji direktor Instituta za historiju radnicˇkog pokreta Hrvatske u Zagrebu, dobiva u ruke taj primjerak “Drine” (naravno, i druge brojeve toga cˇasopisa). Pocˇinje, postupno, upijati Luburic´ev nauk - usporedo sa svojim sve zˇesˇc´im konfrontiranjima s predsjednikom hrvatskih komunista Bakaric´em. Osobno sam razgovarao s osobom, tadasˇnjim namjesˇtenikom Instituta, koja ga je gledala kako s golemim interesom cˇita i proucˇava “Drinu”.
3. Godine 1968. nakon prvotnih vrlo snazˇnih protivljenja, ideju o hrvatskom pomirenju usvajaju i hercegovacˇki fratri u SAD, predvo?eni fra Dominikom Mandic´em, (koji se od 1955. bavio iskljucˇivo povjesnicˇarskim radom). Politicˇki, i oni se tada pocˇinju svrstavati u tzv. otporasˇe, sljedbenike politicˇke organizacije Hrvatski narodni otpor (HNO), koju je 1955. utemeljio Luburic´.
4. Pocˇetkom osamdesetih, fratri su najmoc´niji i najutjecajniji zajednica u hrvatskoj politicˇkoj emigraciji. Posˇto su usvojili Luburic´ev nauk, pocˇinju smisˇljati plan o stvaranju samostalne hrvatske drzˇave. Hrvatski je terorizam na tlu SAD u tom trenutku bio vec´ definitivno suzbijen, zahvaljujuc´i energicˇnim naporima americˇke policije, ali i politicˇkom angazˇmanu jednoga od vodec´ih hrvatskih politicˇara u emigraciji Mate Mesˇtrovic´a. Fratrima je jasno da treba posegnuti za posve novim oblicima i metodama politicˇke borbe. Svoj temeljni naum - stvaranje hrvatske drzˇave - stavljaju u funkciju svjetskog procesa rusˇenja komunizma i Istocˇnog bloka, sˇto su ga koordinirano pokrenuli americˇki predsjednik Ronald Regan i papa Ivan Pavao Drugi (papa NJojtyla). To c´e se pokazati dobitnom kombinacijom.

KANADSKE TURNEJE
5. FRATRI pokrec´u niz znacˇajnih aktivnosti primarno politicˇkog karaktera. Jedna je od najdalekosezˇnijih njihov prodor u Kanadu. Gotovo u isto vrijeme - oko 1980. - osniva se Hrvatski drusˇtveno-kulturni centar u Norvalu, na jugu kanadske pokrajine Ontario (blizu Toronta), dok na sjeveru Ontarija u Sudburyju, startaju Hrvatske iseljenicˇke sˇkole Amerike, Kanade i Austrije (HISˇAK), pod vodstvom fra LJube Krasic´a. S Krasic´em najtjesˇnje sura?uju Gojko Sˇusˇak, Ante Beljo i dr Vinko Grubisˇic´. Istodobno u postojbini hercegovacˇkih fratara, na Sˇirokom Brijegu, fra Jozo Zovko “lansira” mit o Gospi iz Me?ugorja. Krec´e fratarska koordinirana akcija.
6. Godine 1983. u Norvalu izlazi edicija “So Speak Croatian Dissidents” (u izdanju “ZIRAL”-a, a pod urednikovanjem fra Sˇimuna Sˇite C´oric´a, bivsˇeg pomoc´nika utemeljitelja Centra u Norvalu fra Mladena Cˇuvala, u vrijeme dok je ovaj upravljao hrvatskom franjevacˇkom zˇupom svetih C´irila i Metoda, u 42. ulici, na njujorsˇkom Manhattanu), u kojoj je objavljena integralna verzija Tu?manove odbrane na njegovu drugom politicˇkom procesu u Okruzˇnom sudu u Zagrebu, u veljacˇi 1981. gdje ga se najvisˇe teretilo zbog umanjivanja sluzˇbenog broja zˇrtava u logoru Jasenovac. Ostvarena je duhovna veza izme?u Norvala (fratara) i Tu?mana.

Prof. Oreskovic, Swe
19-04-2005, 11:15
NEMA MISTERIJE
7. Godine 1987. na prvoj Tu?manovoj turneji po Kanadi, ostvaruje se i fizicˇka veza izme?u glavnih eksponenata hercegovacˇko-franjevacˇke zajednice u Sjevernoj Americi i Tu?mana. Pocˇinju prvi politicˇki dogovori, koji se produbljuju i utvr?uju na iduc´im Tu?manovim turnejama po sjevernoamericˇkom kontinentu: u ljeto 1988, u jesen 1989. i u sijecˇnju 1990. Dogovori i aranzˇmani sklapaju se na platformi Luburic´eve koncepcije o hrvatskom izmirenju. U najkrac´em, ta je koncepcija trebala rezultirati sˇto “vec´om” i sˇto “cˇisˇc´om” Hrvatskom. Dakle, Hrvatskom koja c´e biti prosˇirena za Bosnu i Hercegovinu (ili dijelove BiH) i u kojoj c´e se bitno smanjiti broj Srba.
8. Dana 20. i 21. sijecˇnja 1990. na Prvoj konvenciji HDZ-a za SAD i Kanadu, odrzˇanoj u Clevelandu, Tu?man sa svojim sjevernoamericˇkim partnerima dogovara scenarij Prvog Opc´eg sabora Hrvatske demokratske zajednice u Zagrebu, na kojem c´e sudjelovati i predstavnici iseljenisˇtva. Brzo se vrac´a u Zagreb i, na Drugoj sjednici Sredisˇnjeg odbora HDZ-a, odrzˇanoj 27. sijecˇnja 1990. u Zagrebu, domac´im cˇelnicima HDZ-a priopc´uje sˇto je dogovoreno u Kanadi. Sabor je odrzˇan 24. i 25. veljacˇe u “Lisinskom”. Nakon Sabora, dio iseljenika se vratio, a dio je, na cˇelu s Gojkom Sˇusˇkom, ostao.
9. nedugo nakon smirivanja Hrvatsko-srpskog rata i me?unarodnog priznanja Hrvatske, 1992.Gojko Sˇusˇak postaje najjacˇim hrvatskim politicˇarem iza predsjednika Tu?mana. U Hrvatskoj je cˇovjek br. 2, a u Bosni i Hercegovini cˇovjek br. 1. Dobiva nesluzˇbeni epitet “Tu?manova gubernatora za BiH”. Ubrzo pocˇinje Hrvatsko-muslimanski rat u Bosni i Hercegovini. Tzv. druga linija zapovijedavanja u tome ratu pod kontrolom je hrvatskog ministra odbrane Sˇusˇka.
Zasˇto je Franjo Tu?man postao zagovornik “velike” i “cˇiste” Hrvatske, kad se “hrvatski nacionalist” mozˇe biti i bez toga? (...). Misterij, ako misterija tu uopc´e ima, lezˇi u kljucˇnoj Tu?manovoj psiholokoj osobini, a to je ekstremna narcisoidnost. Namjerno sam se odlucˇio za taj izraz jer mi je informacija koju su koristile hrvatske i jugoslavenske tajne sluzˇbe koje su Tu?mana josˇ od sedamdesetih operativno obra?ivale - “patolosˇka narcisoidnost” - ucˇinila pretjerano diskvalificirajuc´om prema Tu?manu kao osobi, a moja je namjera bila napisati knjigu o njemu bez upotrebe takvih i slicˇnih, a priori diskriminirajuc´ih, pojmova.
Kao cˇovjek, Tu?man je doista bio ekstremno narcisoidan: bio je kao rijetko tko zaljubljen u sebe. Sebe je smatrao najljepsˇim, najpametnijim i najsposobnijim na svijetu. Nitko mu nije mogao biti ravan. (...) Gledajuc´i sebe u ogledalu, i fizicˇki i mentalno, vidio je Ubermenscha. Naposljetku su do te informacije, da je Tu?man “patolosˇki narcisoidan cˇovjek”, dosˇli i pripadnici hercegovacˇko-fratarske zajednice u Kanadi i SAD-u (mozˇda posredstvom obavjesˇtajnih sluzˇbi s kojima su neki od njih odrzˇavali stanovite kontakte). Narcis poput Tu?mana - zajedno sa svim svojim ostalim karakteristikama: luburic´evska politicˇka orijentacija, dugogodisˇnji disidentski stazˇ, cˇin generala Jugoslavenske narodne armije i akademska titula doktora povijesnih znanosti - ucˇinio im se idealnim za buduc´eg “oca domovine”. I zato su upravo njemu poklonili svoje povjerenje.

PERIFERNI KOMPLEKS
U jednoj vrlo kriticˇnoj etapi svoje politicˇke preobrazbe u Beogradu, Tu?man je, izazvan “perifernim kompleksom” zbog kojega je mnogo patio - nije mogao napredovati u vojsci kako je htio jer se u Drugom svjetskm ratu borio na periferiji, a zapravo se i nije borio, jer je za cˇitavoga rata bio samo “politicˇki radnik” - sebe poistovjetio s Hrvatskom. U Hrvatskoj je - u svojoj identifikaciji s Hrvatskom - otkrio svoj, u Beogradu, toliko osporavani i ugrozˇavani identitet. Svoje Ja. A cˇim je sebe poistovjetio s Hrvatskom - naravno, proces te identifikacije nastavio se, i produbljivao, u Zagrebu, posˇto je napustio sluzˇbu u JNA - ta je Hrvatska morala biti upravo onakvom kakav je, u svojim mislima, bio i on sam. Odnosno, kako je on, u svom imaginarnom ogledalu, vidio samoga sebe. On je Ubermensch - i Hrvatska je morala biti takva. Jer Hrvatska - to sam ja, Franjo Tu?man.

Dakle
19-04-2005, 13:06
hercegovanski franjevci sve zakuvali. Ne cudi me. Najveci zlocinci u istoriji su hercegovanski rvati.

Na kraju, ko je rusio Beograd, hercegovanci (oni Hrkaci).

A i to
19-04-2005, 13:26
pojavljivanje nekakve Gospe u Medjugorju. Koja je to laz i propaganda, u p.m.
Samo, moram vam odati priznanje da ste izludili gotovo ceo svet.

Pita mene jedna Australijanka da li sam bio u mestu, i upire prstom bas u Medjugorje!

Odgovaram ja: "Nisam, a sta ima tamo?"
Ona : "Iju, kako je moguce da neznas?!"
HAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHA

Na ovom
19-04-2005, 23:02
forumu milion puta mi je receno kako su Srbi lazovi i skloni verovanju u mitove, itd itd, narocito od Grge.

Zar ovo nije prevara stoleca u vasoj reziji?
Zaludili ste ceo svet!

Grga, Sved? Jel ima vece lazi od tog "fenomena" u Medjugorju???

Prof. Oreskovic, Swe
20-04-2005, 03:28
ma poslali djecu da poliju malo vode,nista drugo! kakve suze, i kako vi srbi to kazete - kakvi bakraci!!!!

^&^
20-04-2005, 03:56
Profesore ne pizdi, tako ti titule, ako je uopce imas?

I ne seri kvake oko Franjevackog Hrvatskog Centra jer nije istina to sto pises.

^%^
20-04-2005, 04:05
Zasto profesore ne pises o srpskom centru u Mississaugi i o cetnickom imanju u Hamiltonu?

Mozda bolje to objasnis?


Niti jedno hrvatsko imanje ni park se ne poziva na "Ustasko" ime kao sto se pozivaju "cetnicka" imanja po Kanadi i USA.

Idi ×××× mater svoju!

styx
20-04-2005, 11:17
dakle

tekst ti je vise nego tendencioza i prepun nagadjanja

usporedba tudjmana i luburica koji su u ratu bili na suprotnim stranama-smijesna

ali idemo dalje, sto mislis koga je udba mogla poslati medju hrvatske nacionaliste?- samo hrvate i to one sa tzv. ustaskih podrucja

a imas decko i govore golobradog vojvode da ce se hrvatska vidit sa katedrale

granice su iste di su bile 1946.

tako da ti je ovaj tekst izgubio i na vjerodostojnosti i jasno je da je netko tu morao diskreditirati tudjmana

ni ne pokusavaj vise sa politikim marginalcima poistovjecivati nastanak hrvatske drzave jer je legitimitet za uspostavu neovisne hrvatske dan donosenjem ustava 1974. u sfrj od strane tadasnjeg politickog vodstva zajednice naroda svih republika i pokraina

:0)
20-04-2005, 11:23
styx, "Prof. Oreskovic, Swe" i "Sompi" sa kojim se ti dopisujes su jedna te ista osoba!
Nakljukao se tabletama pa nezna vise sto pise.

Prof. Oreskovic, Swe
21-04-2005, 01:17
vec sam rekao .... poslali djecu,polili vodom, sve laz,sve!!

... € ...
22-04-2005, 02:52
dobro profesore, ko priznaje - pola mu se prasta! :))

Kreso
22-04-2005, 15:08
Pa i treba da se sramite...jedini narod na svetu raDi kojeg su se vesale table: BOZE SACUVAJ NAS KUGE, GLADI I HRVATA!

JEDINI!

To ste ostavili u amanet djeci! :smile17: :(

i treba da .....
23-04-2005, 21:33
..... te je sram profesore,cime ces se ponosit?

TRPIMIR
25-04-2005, 19:03
TREBA DA NAS JE SVE SRAM, CIME SE TO IMAMO PONOSITI?

srami se BRE
27-04-2005, 18:00
nego sta ces! :))

Milan Gabrica
17-04-2008, 02:25
Ja vjerujem da Hrvatski Povjesni Institut i dr. Jere Jareb posjeduju dosta nacionalnog sadrzaja/karaktera od Hrvatskog Generala Drinjanina. I moja malenkost, takodjer, posjeduje prilicito vrlo dobro povjesnih pisama, poruka, koraka, kako je to pok. general Drinjanin, znao reci. A svi oni koji govore i pisu o nekoj sramoti, neka se sami srame! Svi ratovi su odrazi svojeg vremena, pa tako i drugi. A nas general Drinjanin je uvjek znao reci za nas mladje:" Ne, vi niste krivi za grijhe vasih otaca, te poradi toga nebi trebali snositi hipoteku grijeha Ustaske Revolicije.

budalo nepismena
17-04-2008, 19:41
ti nisi malenkost, nego nepismeno nistavilokoje posjeduje drskost da uopce ima neko "misljenje". To nije za svakoga a za ljude koji ni iz daljine bez noza nisu vidjeli skolu, posebice.
Ne petljaj se u stvari koje ne razumijes i koje, krivicom vlastite neumnosti, nikad ni rezumjeti neces!
Kretencino!

Tali Budalini
17-04-2008, 22:23
Uspio sam Budalu Budalinu provocirati.

jos bi bila
18-04-2008, 09:55
i jednostavnija i upecatljivija provokacija da si na forumu instalirao svoju sliku, kojom bi se i maloj djeci utjerao strah u kosti.
ARIJEVAC! To je za normalne ljude kao bauk, sotona, neljudska kreatura od koje samo jos sotona nije digla ruke.
travogrizitelju1 Jadni.

Tali Budalini
18-04-2008, 14:34
×××××× je ×××××× i ×××××× ostaje ×××××× i sa budalom je najbolje ne imati nikakove veze.

ustaska budalo
18-04-2008, 19:38
da li ti mama ima sramnicu ili stidnicu. Ako stidnicu ima, a to je sigurno jer ne vjerujem da te je rodila kroz supak, iako je i to kod vas moguce, trebala bi da se stidi a he da se za volju kretena srami.
Sramiti se moze samo za to da je u svije ispustila ×××××na koji ni definiciju ×××××× ne zna srociti sam iako se svaki dan bar kod pranja zuba, ako ih uopce pere, gleda u ogledalu (zrcalu!).

Tali Budalini
18-04-2008, 22:10
×××××× je ×××××× i ×××××× ostaje ×××××× i ×××××× ni ne zna da je ××××××.