PDA

Pogledaj cijelu verziju : Krvnike kazniti secanjem!Prof. Oreskovic, Swe
17-04-2005, 20:22
Krvnike kazniti sec´anjem

17. april 2005. | 10:31 -> 20:15

Donja Gradina -- U spomen podrucˇju Donja Gradina kod Kozarske Dubice u nedelju se obelezˇava 60 godina od proboja logorasˇa iz ustasˇkog logora Jasenovac.Spomenik zˇrtvama JasenovcaKomemoraciji posvec´enoj obelezˇavanju proboja logorasˇa, holokaustu i pobedi nad fasˇizmom, prisustvovali su prezˇiveli logorasˇi, najvisˇi zvanicˇnici RS i BiH, predsednik Srbije Boris Tadic´ i delegacija Vlade Srbije koju je predvodio ministar pravde Zoran Stojkovic´. Iako su bili pozvani, skupu nisu prisustvovali bosˇnjacˇki i hrvatski zvanicˇnici BiH, kao ni Visoki predstavnik u BiH Pedi Esˇdaun.
Osim domac´ih zvanicˇnika, bili su prisutni i predstavnici Memorijalnog centra "Jad Vasˇem" iz Jerusalima, predstavnici Svetskog parlamenta Roma, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, hrvatska delegacija koju je predvodio Slavko Goldsˇtajn, kao i visˇe hiljada vernika, potomaka jasenovacˇkih logorasˇa iz Potkozarja i ostalih delova RS.
Na polju "Kosˇute" parastos jasenovacˇkim zˇrtvama sluzˇili su svesˇtenici Srpske pravoslavne crkve predvodjeni mitropolitom Dabrobosanskim Nikolajem, a molitve su sluzˇili i predstavnici jevrejske i romske verske zajednice.
Na komemoraciji u Donjoj Gradini govorio je predsednik Republike Srpske Dragan Cˇavic´, koji je prvi, i jedini od govornika, kao zˇrtve Jasenovca (osim Srba, Jevreja, Roma i antifasˇista) spomenuo i Hrvate: "Ustasˇki zlocˇinci poglavnika Ante Pavelic´a su se s istom surovosˇc´u obracˇunavali s Hrvatima, koji su riskirajuc´i svoj zˇivot spasˇavali i pomagali progonjene", kazao je predsednik RS. On je rekao da je "krvnike najpravednije kazˇnjavati sjec´anjem na njihove zˇrtve".
Predstavnik jevrejske zajednice iz Beograda Isak Asiel procˇitao je molitvu za mrtve kadisˇ u kojoj je, osim Jasenovca, spomenuo i sva mesta jevrejskog stradanja u Srbiji, Hrvatskoj i Evropi. Molitvu je izgovorio je i cˇlan Saveta svetskog parlamenta Roma Dragoljub Ackovic´.
Posebni izaslanik Svetskog jevrejskog kongresa s podrucˇja bivsˇe Jugoslavije i voditelj predstavnisˇtva RS u Izraelu Ariel Livne procˇitao je pismo predsednika Memorijalnog centra Jad Vasˇem u Jerusalemu Avnera Sˇaleva koji je zbog bolesti izostao s komemoracije u Donjoj Gradini.
Tadic´: Balkan - prostor zˇivota
Odnos prema zlocˇinu i nasilju je linija razdvajanja politicˇkih projekata, pojedinca i gra?ana koji su za normalno, moderno, evropsko zˇivljenje, ili za zˇivljenje koje poricˇe Evropa, izjavio je predsednik Srbije Boris Tadic´: "Svi imamo obavezu da se prema zlocˇinima odnosima ne samo sa osec´anjem prema potomcima i onima koji su stradali, ne samo sec´ajuc´i se, vec´ prema zlocˇinu moramo da se odnosimo zato sˇto moramo da mislimo o vrednostima buduc´nosti", kazao je Tadic´ novinarima posle komemorativnog skupa jasenovacˇkim zˇrtvama.
Predsednik Srbije je rekao da 'moramo da razumemo druge oko sebe i da razumemo kakav je zlocˇin ucˇinjen i prema onima koji su pored nas, ali, istovremeno, nikada ne smemo da zaboravimo zlocˇin, koji je ucˇinjen prema nama samim'.
"Danas je svima potrebna izuzetna odgovornost kako bi ovaj nasˇ prosotor prestao da bude prostor zlocˇina. Danas je potrebna politicˇka odgovornost i razumevanje vremena u kome postojimo kako bi ovaj prosotor postao samo memorijalni prosotor, imajuc´i u vidu zlocˇine, a sve ostalo treba da bude prosotor zˇivota", kazao je Tadic´, prenosi RTS.
Do sada otkriveno 125 masovnih grobnica
Deca iz logoraDonja Gradina, gde je stradalo visˇe stotina hiljada Srba, Jevreja, Roma i antifasˇista, najvec´e je stratisˇte logora Jasenovac koji su uspostavile ustasˇke vlasti takozvane Nezavisne Drzˇave Hrvatske.
Na Spomen podrucˇju Donja Gradina, koje se danas nalazi u okviru RS i BiH, do sada je otkriveno 125 masovnih grobnica ogromnih dimenzija. Grobnice se prostiru na devet grobnih polja "Topole", "Hrastovi", "Jasen", "Bare", "Kosˇute", "Brijestovi", Orlovacˇe", "Vrbe" i grobno polje "Tisˇina".
Osim masovnih grobnica u Donjoj Gradini nalazi se i "Topola uzˇasa", drvo na kojem su ustasˇe obesile veliki broj musˇkaraca, zˇena i dece koji su pre vesˇanja bili podvrgnuti mucˇenjima.
60 godina od oslobo?enja Bergen Belsena
U nemacˇkoj se odrzˇavaju spomen svecˇanosti u znak sec´anja na zˇrtve koncentracionih logora Bergen Belsen, Ravensbruk i Zaksenhauzen.
Ovi logori su oslobodjeni pre tacˇno 60 godina. U komemoraciji u Bergen Belsenu ucˇestvuje i predsednik Centralnog saveta Jevreja u Nemacˇkoj, Paul Sˇpigel. U tom logoru su nacisti drzˇali oko 120.000 zatvorenika medju kojima mnogi nisu prezˇiveli mucˇenja.
Najveci deo zˇrtava cˇine Jevreji. U komemoraciji u Ravensbruku i Zaksenhauzenu ucˇestvuju i nemacki ministar spoljnih poslova Josˇka Fiser i ministarka za porodicu Renate Sˇmit, javlja Dojcˇe vele.

Prof. Oreskovic, Swe
18-04-2005, 10:24
Sec´anje na zˇrtve
kazna za dzˇelate

V.N. 17.04.2005, 18:41:01
DONJA GRADINA - Pomilovanja za ustasˇke zlocˇine u Donjoj Gradini kod Kozarske Dubice nije bilo. Desetak hiljada gra?ana okupljenih u Grobljanskom polju "Orlovacˇe" otisˇli su kuc´i sa saznanjem i utiskom da se zlocˇin ne mozˇe i ne sme zaboraviti.
Scensko-muzicˇki program "Trazˇim pomilovanje", koji je jucˇe izveden u Donjoj Gradini na desnoj obali Save, preko puta zloglasnog Jasenovca, a povodom 60. godisˇnjice proboja logorasˇa, holokausta i pobede nad fasˇizmom - imao je jasnu poruku: "Trazˇimo pomilovanje za one koji brzo zaboravljaju mrtve".
Komemorativnoj akademiji u Donjoj Gradini prethodili su polaganje venaca i parastos za zˇrtve Jasenovca, u kojem je, u Drugom svetskom ratu, u vreme NDH, umoreno 700.000 neduzˇnih ljudi. U Donjoj Gradini, koja je deo tog zlocˇina, je zverski ubijeno 366.000 Srba, Jevreja i Roma. Kao sˇto je i uobicˇajeno u takvim prigodama, narodu se obratio jedan broj javnih licˇnosti, Srba, Jevreja i Roma, me?u kojima i Dragan Cˇavic´ predsednik Republike Srpske.
- Zlocˇin ima dimenziju koje vreme ne sme promeniti. Kazˇnjavac´emo dzˇelate sec´anjima na njihove zˇrtve - porucˇio je okupljenom narodu predsednik Cˇavic´.
"Imamo obavezu prema vlastitom narodu, ali i prema celom cˇovecˇanstvu da doveka trazˇimo istinu o stradanju Srba, Jevreja i antifasˇista u jasenovacˇkoj fabrici smrti, da prekinemo visˇegodisˇnje c´utanje i da o istini govorimo", rekao je Cˇavic´ na skupu povodom 60 godina od proboja logorasˇa iz Jasenovca i pobede nad fasˇizmom.
U Jasenovcu je "pocˇinjen genocid, najtezˇi zlocˇin protiv cˇovecˇanstva ubijanjem stotina hiljada nevinih ljudi- zˇena, dece, staraca, samo zato sˇtu su druge vere ili ideologije", rekao je on i dodao da istina o Jasenovcu nikada nije precizno utvr?ena, a zlocˇin je ostao bez kazne.
"Krivci nisu pozvani na odgovornost, pravda nije zadovoljena, zˇrtve nisu obesˇtec´ene, a posledice genocida, koji je istorijski potvr?en pogodile su cˇitave narode", rekao je predsednik RS.
Donja Gardina je, naveo je predsednik RS, svedok o "zlu o cˇoveku" i pozvao da se "dzˇelati kazˇnjavaju svake godine sec´anjem na njihove zˇrtve", upozorivsˇi da se slicˇni dzˇelati "mogu ponoviti na drugom mestu, u drugom vremenu, govorec´i drugim jezikom i nosec´i druge oznake".
Cˇavic´ je pozvao sve narode u BiH da "ne trazˇe ravnotezˇu u pocˇinjenim zlocˇinima, nego da se okrenu trazˇenju ravnotezˇe pravde prema pocˇiniocima zlocˇina".
ZLOCˇINI SE NE ZABORAVLJAJU
BANJALUKA - Predsednik Srbije Boris Tadic´ izjavio je u Donjoj Gradini, kod Kozarske Dubice, da je odnos prema zlocˇinu i nasilju linija razdvajanja politicˇkih projekata, pojedinca i gra?ana koji su za normalno, moderno, evropsko zˇivljenje, ili za zˇivljenje koje poricˇe Evropa.
- Svi imamo obavezu da se prema zlocˇinima odnosimo ne samo sa osec´anjem prema potomcima i onima koji su stradali, ne samo sec´ajuc´i se, vec´ prema zlocˇinu moramo da se odnosimo zato sˇto moramo da mislimo o vrednostima buduc´nosti - kazao je Tadic´ novinarima posle komemorativnog skupa jasenovacˇkim zˇrtvama.
Tadic´ je prisustvovao komemorativnom skupu u Donjoj Gradini, najvec´em stratisˇtu u sistemu jasenovacˇkih logora u kojem su ustasˇe na svirep nacˇin umorile 366.000 Srba, Jevreja, Roma i drugih antifasˇista.
Predsednik Srbije je rekao da "moramo da razumemo druge oko sebe i da razumemo kakav je zlocˇin ucˇinjen i prema onima koji su pored nas, ali, istovremeno, nikada ne smemo da zaboravimo zlocˇin, koji je ucˇinjen prema nama samim".
- Danas je svima potrebna izuzetna odgovornost kako bi ovaj nasˇ prostor prestao da bude prostor zlocˇina. Danas je potrebna politicˇka odgovornost i razumevanje vremena u kojem postojimo kako bi ovaj prostor postao samo memorijalni prostor, imajuc´i u vidu zlocˇine, a sve ostalo treba da bude prostor zˇivota - kazao je Tadic´.
Predsednik Srbije je ocenio da su, zbog toga, vazˇni svi politicˇki projekti i poruke, koje nas vode prema Evropi i evropskim vrednostima.
Odgovarajuc´i na pitanje u vezi sa brojem stradalih u ustasˇkom logoru Jasenovac, Tadic´ je rekao da je svako licitiranje sa brojem ubijenih zastrasˇujuc´e i da on ne mozˇe u tome da ucˇestvuje.
- Ja ne mogu i nec´u da ucˇestvujem u licitacijama ni kada su ubijeni u Srebrenici, ni u Sarajevu, ni u Jasenovcu, ni ovde gde smo. Izvrsˇen je zlocˇin i o brojevima mogu da govore samo strucˇnjaci, a politicˇari o tome ne treba da govore - istakao je Tadic´.

Prof. Oreskovic, Swe
19-04-2005, 01:27
U Bosni i Hercegovini postoji uvjerenje da je Jasenovac tudji zlocin. Ne dolazak visokog predstavnika je sramota. Nedolazak muslimana i Hrvata, i ne pojavljivanje nikoga iz SDPa (kao kvazi multietnicke partije) govori samo o dvolicnosti politicara iz Federacije i naznacava sto bi se desilo kad ne bi bilo Republike Srpske.

Da nam zivi RS! :smile20:

Prof. Oreskovic, Swe
20-04-2005, 03:06
Poklonimo se nad zrtvama cije duse cekaju kosmicku pravdu.
Zlocin ce bit kaznjen kad-tad!

sumpompirovi
21-04-2005, 01:12
TOCNO, POKLONIMO SE!
CEKAJ,JA SAM TO GORE VEC REKAO, TO SAM BIO JA .... ZASTO ODGOVARAM SAMOME SEBI? MOZDA SAM JA STVARNO LUD,KAO STO MI KAZU NA OVOME FORUMU?!?! :smile17:

...
22-04-2005, 02:28
jesi majmuncino, jesi! :))