PDA

Pogledaj cijelu verziju : Bakaric: "Tito, stvari izmicu kontroli"Bakaric:
27-10-2007, 15:50
Dio texta... iz Jutarnjeg danas:

- Pre×ma ne×kim vje×ro×dos×toj×nim svjed×oče×nji×ma (M. Đilas, S. Stei×ner i dru×gi), Jo×sip Broz se u svib×nju i lip×nju 1945. u pri×vat×nim raz×go×vo×ri×ma i u naj×už×im kru×go×vi×ma ža×lio što se po nje×go×vu miš×l×je×nju pret×je×ra×lo s lik×vi×da×ci×ja×ma. Oči×gled×no, na nje×go×vu ini×ci×ja×ti×vu 28. svib×nja iz×da×na je in×ter×na na×red×ba da se hr×vat×ski do×mo×bra×ni viךe ne tre×ti×ra×ju kao za×rob×lje×ni×ci, što je zna×či×lo da ih se se×lek×tiv×no ot×puš×ta ku×ća×ma, mo×bi×li×zi×ra u JA ra×di dos×luž×e×nja vojnog ro×ka ili po od×lu×ci vojnih su×do×va upu×ću×je na kra×će vre×men×ske kaz×ne pri×sil×nog ra×da, ali ne viךe na lik×vi×da×ci×ju. U me×đ×uv×re×me×nu, mno×gi su do×mo×bra×ni stra×da×li, jer su pri×sil×no bi×li obu×če×ni u uni×for×me jed×na×ke no×vim us×taš×kim, pre×ma Pa×ve×li×će×voj od×lu×ci od 11. pro×si×nca 1944. o ob×je×di×nja×va×nju svih di×je×lo×va voj×ske NDH u je×din×stve×ne Hr×vat×ske oruž×a×ne sna×ge (HOS).

Bakaric
27-10-2007, 15:50
A do×tad iz×vrךe×ne lik×vi×da×ci×je Ti×to je ame×no×vao 27. svib×nja na mi×tin×gu u Ljub×lja×ni: “A što se ti×če ovih iz×daj×ni×ka… to je stvar proך×los×ti. Ru×ka prav×de, ru×ka os×vet×ni×ca naךe×ga na×ro×da, dos×ti×gla je već ogrom×nu ve×ći×nu…” I na×kon to×ga lik×vi×da×ci×je na marš×e×vi×ma i u lo×go×ri×ma još su oko mje×sec da×na nas×tav×lje×ne, ia×ko u sve ma×njim raz×mje×ri×ma.

U to vri×je×me sre×diš×njim drž×av×nim ti×je×li×ma stiמu sve učes×ta×li×je pri×tuž×be raz×nih lo×kal×nih ti×je×la ko×ja upo×zo×ra×va×ju ka×ko se ču×ju pri×go×vo×ri na×ro×da “da smo is×ti kao us×taךe” ili “kao čet×ni×ci”, jer se osum×nji×če×ne gra×đa×ne ubi×ja mi×mo su×da, po×taj×no, a za×rob×lje×ni×ke na Kriמ×nom pu×tu ubi×ja se jav×no i sa×mo×volj×no (npr. Ok×ruž×ni ko×mi×tet No×va Gra×diך×ka u iz×vješ×ta×ju od 2. lip×nja 1945.

Bakaric
27-10-2007, 15:51
Oblas×nom ko×mi×te×tu KPH Osi×jek). I Po×lit×bi×ro CK KP Slo×ve×ni×je iz×no×si Cen×tral×nom ko×mi×te×tu KPJ pri×go×vo×re na po×naךa×nje Oz×ne, a aka×de×mik Pe×tar Str×čić tvr×di da je u ar×hi×vi Pred×sjed×ništ×va SFRJ 80-ih go×di×na vi×dio pis×mo iz lip×nja 1945. upu×će×no osob×no Ti×tu i Kar×de×lju u ko×jem se dr. Vla×di×mir Ba×ka×rić ža×li da je “pre×pun stal×nih i učes×ta×lih vi×jes×ti o veo×ma loךem po×naךa×nju pre×ma de×se×ti×na×ma ti×su×ća lju×di ko×ji su sti×za×li u za×rob×lje×nič×kim ko×lo×na×ma iz Aus×tri×je i Slo×ve×ni×je” i do×da×je da ti×me “sa×da do×dat×no stva×ra×mo na sto×ti×ne ti×su×ća no×vih ne×pri×ja×te×lja”.

Bakaric
27-10-2007, 15:51
Na pr×vom sav×je×to×va×nju Oz×ne za Hr×vat×sku u srp×nju 1945, njen ta×daš×nji šef Ivan Kra×ja×čić-Ste×vo svoj go×vor na kra×ju dis×ku×si×je zak×lju×ču×je re×če×ni×com: “Dru×go×vi, pres×ta×ni×te ko×nač×no s lik×vi×da×ci×ja×ma!” U srp×nju su unu×tar Jav×nih tuž×i×laך×ta×va us×pos×tav×lje×na i Od×je×lje×nja za op×ći nad×zor, ko×ja jed×no vri×je×me kon×tro×li×ra×ju i dje×lat×nost Oz×ne. Za×tim do×la×zi i Za×kon o da×va×nju am×nes×ti×je i po×mi×lo×va×nja od 5. ko×lo×vo×za. Na×kon to×ga grup×ne lik×vi×da×ci×je sas×vim su pres×ta×le, sve×de×ne su na cil×ja×ne po×je×di×nač×ne slu×ča×je×ve, ali o sve×mu što se do×go×di×lo bi×lo je naj×stroמe za×bra×nje×no is×traž×i×va×ti i jav×no go×vo×ri×ti. Pod pri×sil×nom šutnjom trau×ma “Blei×burg i Kriמ×ni put” s vre×me×nom se pro×du×blji×va×la, u emi×gra×ci×ji je po×li×tič×ki-pro×pa×gan×dno nje×go×va×na us×po×me×na, u obi×te×lji×ma pos×tra×da×lih bu×ja×le su kuć×ne mi×to×lo×gi×je, sve dok to pr×vom pri×li×kom, pos×li×je pu×nih 45 go×di×na, ni×je buk×nu×lo u kri×vo us×mje×re×nom os×ve×tol×jub×lju pre×ma Sr×bi×ma u Hr×vat×skoj.

Cijeli text:

www.jutarnji.hr/magazin/clanak/art-2007,10,27,bleiburg_goldstein,95851.jl